ಈ ಪುಟದ ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ This Page was last updated on September 16th, 2020 at 11:01 am

Image showing Vijnana Loka magazine

Vijnana Loka Science Magazine

Recent Issue: March 2020

Past Issues

A bimonthly Kannada Science magazine titled ‘Vijnanaloka’ comprising of articles highlighting trends in science and technology developments is being is published for the benefit of PUC and degree students, teachers and general public.

Image showing Science Booklets

Booklets on science and technology

ಹಕ್ಕುಗಳು 2019- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ. Copyright (c) 2019. Karnataka Science & Technology Academy
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. This is the official website of Karnataka Science and Technology Academy
Skip to content