ಈ ಪುಟದ ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ This Page was last updated on July 4th, 2020 at 11:51 am

 • To inculcate scientific temper across civil society through science communication, particularly in Kannada
 • To facilitate technology dissemination through Academia-Farm-Industry interface, with a focus on rural areas
 • To foster Innovations & Entrepreneurship for societal benefits §To recognise talents and contributions through Awards
 • To organise Conferences & Outreach programmes §To serve as Resource Centre for Capacity building in frontier areas of Science & Technology
 • To act as a Science, Technology & Innovation Policy Advisory Body for the State

One thought on “Objectives

 1. ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು?
  ಆನ್ ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?
  ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಿರಾ?

  ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಇ-ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.

Comments are closed.

ಹಕ್ಕುಗಳು 2019- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ. Copyright (c) 2019. Karnataka Science & Technology Academy
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. This is the official website of Karnataka Science and Technology Academy
Skip to content