ಈ ಪುಟದ ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ This Page was last updated on October 16th, 2020 at 09:43 am

Karnataka Science and Technology Academy, a Unit of the Department of Science & Technology, Government of Karnataka, has been functioning since 2005, with the objectives of inculcating scientific temper across civil society through science communication, technology dissemination, fostering innovations and entrepreneurship for societal benefits, recognising talents and organising outreach programmes, capacity building and acting as STI Policy Advisory Body for the State.

ಹಕ್ಕುಗಳು 2019- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ. Copyright (c) 2019. Karnataka Science & Technology Academy
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. This is the official website of Karnataka Science and Technology Academy
Skip to content