ಈ ಪುಟದ ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ This Page was last updated on June 25th, 2020 at 07:10 am

Vision

‘To nurture and enable Knowledge, Science, & Technology for All’

Mission

‘To play a pivotal role in Science promotion, Technology dissemination and fostering Innovations for Societal Welfare’

ಹಕ್ಕುಗಳು 2019- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ. Copyright (c) 2019. Karnataka Science & Technology Academy
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. This is the official website of Karnataka Science and Technology Academy
Skip to content