ಈ ಪುಟದ ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ This Page was last updated on ನವೆಂಬರ್ 22nd, 2020 at 05:19 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ

DateDetailsLast dateAnnouncementRemarks
21.11.2020ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ದ್ವೈಮಾಸಿಕದ 15 ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು05.12.2020ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ
DateDetailsLast dateAnnouncementRemarks
03.11.2020ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಶಟರ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ18.11.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
DateDetailsLast dateAnnouncementRemarks
21.10.2020ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು28.10.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
DateDetailsLast dateAnnouncementRemarks
20.10.2020ವಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು27.10.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
10.09.2020ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸುರಕ್ಷಾ ವ್ಯೆವಸ್ಥೆ30.09.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
04.09.2020ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡರ್ ಮುದ್ರಣ10.09.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
04.09.2020ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ22.09.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
31.08.2020ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನ ಒದಗಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ09.09.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ದರಪಟ್ಟಿ ನಮೂನೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
29.08.2020ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ತಡೆ/ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ14.09.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
28.08.2020ಅಕಾಡೆಮಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಂಪು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ07.09.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
28.08.2020ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯುನಿಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ10.09.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕ ವಿವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ ಷರಾ
11.08.2020ಅಕಾಡೆಮಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ17.08.202011.08.2020TOR & ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕನಮೂನೆಷರಾ
07.08.2020ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಡಿಯೊ ಗೀತೆ ತಯಾರಿಕೆ- ದರಪಟ್ಟಿ ಮರು ಆಹ್ವಾನ14.08.2020
ಮರು ಪ್ರಕಟಣೆಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕನಮೂನೆಷರಾ
24.07.2020ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಡಿಯೊ ಗೀತೆ ತಯಾರಿಕೆ05.08.2020
ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ
ಪ್ರಕಟಣೆಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಹಕ್ಕುಗಳು 2019- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ. Copyright (c) 2019. Karnataka Science & Technology Academy
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. This is the official website of Karnataka Science and Technology Academy
Skip to content