ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಟೆಂಡರ್/ದರಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
05.10.2021ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು12.10.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
26.08.202110 X 12 ಅಂಗುಲದ ಕವರ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ01.09.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
13.08.2021ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಪೈಯರ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ19.08.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
30.07.2021ತರಬೇತುದಾರರ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ12.08.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
30.07.2021ದೂರವಾಣಿ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 12.08.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
27.07.2021ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಗೆ ದರ್ಪಣ (ಮಿರರ್) ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10.08.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
30.06.2021ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನ ಒದಗಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ15.07.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ
ದರಪಟ್ಟಿ ನಮೂನೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
21.06.2021ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಗೆ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಶೀಟ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ30.06.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
21.06.2021ಮರು ಪ್ರಕಟಣೆ: ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆಮನೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ12.07.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ
ದರ ನಮೂದು ನಮೂನೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
17.06.2021ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲಮಹಡಿಯ 8 ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ 1 ಎಂ.ಎಂ ಅಕ್ರೈಲಿಕ್ ಶೀಟ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ30.06.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನ
ದರ ನಮೂದು ನಮೂನೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
17.06.2021ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಸೀಲಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ30.062.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನ
ದರ ನಮೂದು ನಮೂನೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
19.02.2021ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆಮನೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ10.05.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ
ದರ ನಮೂದು ನಮೂನೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
19.02.2021ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು26.02.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
16.02.2021ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ನಾನದ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ20.02.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
15.02.2021ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶಾಮಿಯಾನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ20.02.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
12.02.2021ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫಲಕ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ16.02.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
12.02.2021ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಲಿಫ್ಟ್ ಒಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇವುಡ್ ನಿಂದ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ16.02.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
04.02.2021ಕಛೇರಿಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಪೇವರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ12.02.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
18.01.2021ಭೋದನೆ/ಕಲಿಕೆ ವೀಡಿಯೋ ತಯಾರಿಕೆ25.01.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ
ಅನುಬಂಧ 1
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
16.01.2021ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಟನ್ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ27.01.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
08.01.2021ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು- ಕನ್ನಡ & ಇಂಗ್ಲೀಷ್ (ತಲಾ 300 ಪ್ರತಿಗಳು)15.01.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
01.01.2021ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (ಗೀಸರ್) ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ11.01.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
DateDetailsLast dateAnnouncementRemarks
23.12.2020ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ06.01.2021ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡಯಬಹುದು
DateDetailsLast dateAnnouncementRemarks
15.12.2020ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ28.12.2020ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು
DateDetailsLast dateAnnouncementRemarks
15.12.2020ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು, ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಪರಿಕರಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ24.12.2020ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು
DateDetailsLast dateAnnouncementRemarks
21.11.2020ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ದ್ವೈಮಾಸಿಕದ 15 ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು05.12.2020ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ
DateDetailsLast dateAnnouncementRemarks
03.11.2020ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಶಟರ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ18.11.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
DateDetailsLast dateAnnouncementRemarks
21.10.2020ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು28.10.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
DateDetailsLast dateAnnouncementRemarks
20.10.2020ವಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು27.10.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
10.09.2020ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸುರಕ್ಷಾ ವ್ಯೆವಸ್ಥೆ30.09.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
04.09.2020ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡರ್ ಮುದ್ರಣ10.09.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
04.09.2020ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ22.09.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
31.08.2020ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನ ಒದಗಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ09.09.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ದರಪಟ್ಟಿ ನಮೂನೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
29.08.2020ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ತಡೆ/ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ14.09.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
28.08.2020ಅಕಾಡೆಮಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಂಪು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ07.09.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಟಣೆಷರಾ
28.08.2020ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯುನಿಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ10.09.2020ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕ ವಿವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ ಷರಾ
11.08.2020ಅಕಾಡೆಮಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ17.08.202011.08.2020TOR & ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕನಮೂನೆಷರಾ
07.08.2020ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಡಿಯೊ ಗೀತೆ ತಯಾರಿಕೆ- ದರಪಟ್ಟಿ ಮರು ಆಹ್ವಾನ14.08.2020
ಮರು ಪ್ರಕಟಣೆಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
ದಿನಾಂಕವಿವರಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕನಮೂನೆಷರಾ
24.07.2020ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಡಿಯೊ ಗೀತೆ ತಯಾರಿಕೆ05.08.2020
ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ
ಪ್ರಕಟಣೆಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.
Skip to content