ಈ ಪುಟದ ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ This Page was last updated on July 4th, 2020 at 11:53 am

Aims

  • To provide an opportunity to broaden the horizon of the knowledge of lecturers in cutting edge technologies and frontier science.
  • To bring the awareness among the students regarding invention /discoveries in the field of science and technology.

Program

  • This program is being organized for research scholars and teaching faculty of science and engineering

How to apply

  • Subscribe to get latest updates from KSTA

World Food Day 2020
October 16, 2020: Theme – Grow, nourish, sustain. Together. Our actions are …
Vijnana Vahini- Newsletter
VOLUME 01; ISSUE 02 : September 30, 2020
Recent Trends in Biotechnology
KSTA and Seshadripuram First Grade College, Yelahanka jointly organising webinar from 22.09.2020 …
Monthly Science Lecture Series -2: Pleasure being a science student
KSTA in association with Gravity Science Foundation, Chamarajanagar is organising lecture on …

2 thoughts on “Certificate Courses/ Workshop in the frontier areas of S&T

Comments are closed.

ಹಕ್ಕುಗಳು 2019- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ. Copyright (c) 2019. Karnataka Science & Technology Academy
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. This is the official website of Karnataka Science and Technology Academy
Skip to content