ಈ ಪುಟದ ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ This Page was last updated on July 4th, 2020 at 09:31 am

Aims

  • To develop scientific temperament among students
  • To foster understanding of scientific developments and advances as well as conservation of natural resources.
  • To commemorate the importance and significance of various days in the field of science and technology

Program

  • This program is being organized for students of science, engineering, medicine, fisheries, horticulture and forestry.
  • This program is being organized in association with colleges. Competitions such as quiz, essay, painting etc. are being organized for degree students

ಹಕ್ಕುಗಳು 2019- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ. Copyright (c) 2019. Karnataka Science & Technology Academy
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. This is the official website of Karnataka Science and Technology Academy
Skip to content