ಈ ಪುಟದ ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ This Page was last updated on September 8th, 2020 at 11:31 am

Address

Chief Executive Officer
Karnataka Science and Technology Academy,
Prof. U. R. Rao Vijnana Bhavana, Major Sandeep Unnikrishnan Road, Horticulture Sciences College Campus, Near Doddabettahalli Layout Bus Stop, Vidyaranayapura Post, Bengaluru – 560 097

‍For queries related to webinar/certificate course/ training mail to : kstatraining@gmail.com

For all other purpose mail to : ksta.gok@gmail.com

WORK: +91 080 29721550;
FAX:: +91 080 29721550

ಹಕ್ಕುಗಳು 2019- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ. Copyright (c) 2019. Karnataka Science & Technology Academy
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. This is the official website of Karnataka Science and Technology Academy
Skip to content