ಈ ಪುಟದ ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ This Page was last updated on September 26th, 2020 at 07:36 am

  • A senior Science communicator in Kannada will be honoured with Lifetime Achievement Award in the KSTA Kannada Science and Technology Conference for his/her outstanding contribution in popularising science and technology in Kannada. The Editorial Committee of the Academy will prepare a panel of names for consideration by the Executive Committee by August every year.
  • The selected Awardee will be honoured with a gold medal, Rs 1.00 lakh cash and a citation along with felicitation in the inaugural function of the KSTA Annual Conference.
  • The Awardee shall be invited for the KSTA Kannada Science and Technology Conference and provided with domestic economy class airfare or First Class rail fare as required and accommodation during the Conference. He/She shall also deliver a talk at the inaugural session of the Conference.

Lifetime Achievement Awardee 2018-’19

Dr. H. R. Krishnamurthy

Renowned science writer / Former Additional Director General, Akashavani

ಹಕ್ಕುಗಳು 2019- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ. Copyright (c) 2019. Karnataka Science & Technology Academy
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. This is the official website of Karnataka Science and Technology Academy
Skip to content