ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2023: ಸಂಪುಟ 04 ; ಸಂಚಿಕೆ 01 & 02

1 min read

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (ಏಪ್ರಿಲ್ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್)ದ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ‘ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ’ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ

VijnanaVahini-V4-I12-Kannada

Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Skip to content