ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ – ಅಕಾಡೆಮಿ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ‘ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ’ ಇ- ಸುದ್ಧಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿತ ಲೇಖನಗಳು, ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ ಸಂಪುಟ 04; ಸಂಚಿಕೆ 3

Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Skip to content