ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ: ಎಪ್ರಿಲ್ – ಜೂನ್ 2022. ಸಂಪುಟ 03 ; ಸಂಚಿಕೆ 02

1 min read

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (ಜುಲೈ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022)ದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ‘ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ’ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ

VV-Vol3-Issue2-kannada

Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Skip to content