ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೆಲೋಗಳು

Agricultural Sciences

22 Listings
Including Agriculture, Animal Husbandry, Fisheries, Forestry, Agricultural Toxicology, Soil Sciences, Plant Protection, Post-Harvest Technology, Agricultural Engineering

Animal Sciences

17 Listings
Including Structural, Developmental, Functional, Genetics, Ecological, Behavioural, Taxonomical and Evolutionary Aspects

Chemical Sciences

12 Listings
Including Analytical, Inorganic, Organic, Physical, Theoretical Chemistry, Applied Chemistry

Earth Sciences

7 Listings
Including Atmospheric Sciences, Geo-Sciences, Oceanography, Geography

Mathematical Sciences

10 Listings
Including Pure Mathematics, Applied Mathematics, Statistics, Computer / Information Science

Medical & Forensic Sciences

17 Listings
Including Basic and Clinical Medical Sciences, Pharmacology, Anthropology, Psychology and Forensic Sciences, Human genetics, Reproduction Biology, Neurosciences, Molecular Medicine

Physical Sciences

18 Listings
Including Astronomy, Astrophysics, Experimental and Theoretical Physics, Applied Physics
Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Skip to content