ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಾಖೆ

ಡಾ. ಎ. ಎಂ. ರಮೇಶ್

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

Photo of Anand R

ಡಾ. ಆನಂದ್ ಆರ್

ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

Photoof Srinivasu

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ವಿ. ಕೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ವಿ. ಘಾಟಗೆ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ

Photo of Leelu

ಕು. ಲೀಲು

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು/ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಿ

Photo of Pandu

ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು/ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ

ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಮಹದೇವೇಗೌಡ

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

Photo of HVH

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ವಿ. ಹೊನ್ನೇಗೌಡ

ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕ

ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ

ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಮೂರ್ತಿ ಎಸ್

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ

Photo of KC Umesh

ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಕೆ ಸಿ

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ

Photo of Ramesh

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಕೆ ಸಿ

ಚಾಲಕ

Photo of Gopal

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ

ಚಾಲಕ

Photo of Bharath

ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್

ಅಟೆಂಡರ್

Photo of Mohan

ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಈ

ಮೆಸೆಂಜರ್

ಹಕ್ಕುಗಳು 2019- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ. Copyright (c) 2019. Karnataka Science & Technology Academy
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. This is the official website of Karnataka Science and Technology Academy
Skip to content