ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

ಸೋಮ ಮಂಗಳ ಬುಧ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಭಾನು
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Science Talent Search Program 4:00 ಅಪರಾಹ್ನ
Science Talent Search Program
ಸೆಪ್ಟೆಂ 20 @ 4:00 ಅಪರಾಹ್ನ – 5:00 ಅಪರಾಹ್ನ
Live Webinar Session ACID-BASE CHEMISTRY By Dr. Ronald Nazarath Associate Professor & Head Dept. of...
21
Science Talent Search Program 4:00 ಅಪರಾಹ್ನ
Science Talent Search Program
ಸೆಪ್ಟೆಂ 21 @ 4:00 ಅಪರಾಹ್ನ – 5:00 ಅಪರಾಹ್ನ
Live Webinar Session on ZOONOTIC DISEASE : Rabies By Dr. Shrikrishna Isloor Professor & Laboratory...
22
Talent Search Program 4:00 ಅಪರಾಹ್ನ
Talent Search Program @ https://ksta.webex.com/ksta/onstage/g.php?MTID=e34db9ae8f0a74c6032930192e760f2c8
ಸೆಪ್ಟೆಂ 22 @ 4:00 ಅಪರಾಹ್ನ – 5:00 ಅಪರಾಹ್ನ
Live Webinar Session on RECENT ADVANCES IN SURGERY by Dr . Deepak Chavan, Associate Professor,...
23
24
25
26
Talent Search Program 7:09 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ
Talent Search Program
ಸೆಪ್ಟೆಂ 26 @ 7:09 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ – 8:09 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ
Essentials of Mathematics Live Webinar Session by B S Krishna Murthy Ganitha Kunitha Centre, Mysuru...
27
28
29
30
Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Skip to content