ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ 2002 – 49(1) ಪ್ರಕರಣದನ್ವಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ನಮೂನೆ-1 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

BiodiversityLetter

ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 1ನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ

Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.
Skip to content