ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪರ್ಕ ಕೈಪಿಡಿ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು
ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ವಜುಬಾಯ್ ರುಡಬಾಯ್ ವಾಲಾಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುgovernor.rbblr-ka@gov.in41202225355522258150ರಾಜ್ ಭವನ, ರಾಜ್ ಭವನ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳುcm@karnataka.gov.in32612225341422253414ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 323A, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ.ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
1ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ
ಇಲಾಖೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-publicworks@karnataka.gov.in   
min-socialwelfare@karnataka.gov.in
398822353104ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, 340, 340ಎ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
2ಡಾ. ಅಶ್ವಥ್‌ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎಸ್ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
min-higheredu@karnataka.gov.in   
min-itbt@karnataka.gov.in   min-sciandtech@karnataka.gov.in
 22258965ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ  242-243 ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
3ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆmin-transport@karnataka.gov.in3273 22253747ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ; 301- 301ಎ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಮಂತ್ರಿಗಳು
.ಸಂ.ಸಚಿವರ ಹೆಸರುಇಲಾಖೆಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿ ದೂರವಾಣಿಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ 
1ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್‌ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
  ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಸಚಿವರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ,
ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ
ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂ‍ಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಹಾಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದ ಖಾತೆಗಳು
cm.kar@nic.in, cm@karnataka.gov..in,
chiefminister@karnataka.gov.in
min-energy@karnataka.gov.in
min-info@karnataka.gov.in
min-intelwing@karnataka.gov.in
min-planning@karnataka.gov.in
 22253414
 22253424
 22253524
 22253454
 22200204
 22253769
 22343740
 22205277
 22252634
 22258583
 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ323, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
2ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ
  ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಸಚಿವರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-publicworks@karnataka.gov.in
 min-socialwelfare@karnataka.gov.in
39882235310422353104ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,340, 340ಎ,
 ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
3ಡಾ. ಅಶ್ವಥ್‌ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್
 ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಸಚಿವರು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-higheredu@karnataka.gov.in
 min-itbt@karnataka.gov.in
 min-sciandtech@karnataka.gov.in
22258965ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 242-243
 ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
4ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ
  ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಸಚಿವರು, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆmin-transport@karnataka.gov.in327322253747 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 344-345
 ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
5ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್‌ ಈಶ್ವರಪ್ಪಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆmin-rdpr@karnataka.gov.in34482225063722250637ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ314-314 ಎ
 ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
6ಶ್ರೀ ಆರ್.‌ ಅಶೋಕಸಚಿವರು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಜರಾಯಿ ಹೊರತುmin-revenue@karnataka.gov.in32342225383522253835ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ317 , 317ಎ
 ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
7ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್ಸಚಿವರು,ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮ‍‍ಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ
ಇಲಾಖೆ (ಸಕ್ಕರೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊರತು)
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-lmindustries@karnataka.gov.in345022252536 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ315, 315 ಎವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
8ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶ್ರೀರಾಮಲುಸಚಿವರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
ಮತ್ತು COVID-19 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ( ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-health@karnataka.gov.in  min-bcw@karnataka.gov.in371922251176 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ328-328ಎ
 ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
9ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ್ಸಚಿವರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಕಾಲmin-prisecedu@karnataka.gov.in389722253631 
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ262, 262 ಎ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
10ಶ್ರೀ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣಸಚಿವರು, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆmin-housing@karnataka.gov.in344822250637 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ144.145,ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
11ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿಸಚಿವರು,ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-tourism@karnataka.gov.in
min-youth@karnataka.gov.in  min-kancul@karnataka.gov.in
342622251568 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ344-344 ಎ
 ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
12ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್‌ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಸಚಿವರು,ಗೃಹ ಇಲಾಖೆmin-home@karnataka.gov.in34392225466122254661ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ327, 327ಎ
 ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
13ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಸಚಿವರು,ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
min-muzarai@karnataka.gov.in
min-portinlandwt@karnataka.gov.in
min-fisheries@karnataka.gov.in
34752259183 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ343-343 ಎ
 ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
14ಶ್ರೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿಸಚಿವರು,ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-lawpami@karnataka.gov.in348922251798 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ316, 316ಎ
 ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
15ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತಗೌಡ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ಸಚಿವರು,ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಇಲಾಖೆ
min-minesgeology@karnataka.gov.in350422255023 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ244,245
 ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
16ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ಸಚಿವರು,ಪಶು ಸಂಗೋಪಣೆ ಇಲಾಖೆ
ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್‌ ಇಲಾಖೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-ah@karnataka.gov.in433622370825 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ442,443
 ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
17ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊಲ್ಲೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ಸಚಿವರು,ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಲಚೇಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ min-wcd@karnataka.gov.in401022371240 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ‌141, 142
 ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
18ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.‌ ನಾಗೇಶ್ಸಚಿವರು,ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆmin-excise@karnataka.gov.in341322253751 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ34‌2, 343
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
19ಶ್ರೀ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಮೇಶ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್‌ಸಚಿವರು,ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
min-majmedirrg@karnataka.gov.in
341322253751 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 342-342 ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
20ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್‌ಸಚಿವರು,ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಇಲಾಖೆmin-forest@karnataka.gov.in606322256063 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 36-37
 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560001
21ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ್‌ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ಸಚಿವರು,ಜವಳಿ  ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗ ಇಲಾಖೆ
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
min-textiles@karnataka.gov.in327322253747 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ :06-07
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-560001
22ಶ್ರೀ ಕೆ. ಗೋಪಾಲಯ್ಯಸಚಿವರು,ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು, ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಲಾಖೆmin-fcs@karnataka.gov.in300922251639 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 245-245 ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
23ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ (ಬೈರತಿ)ಸಚಿವರು,ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ,ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡು(ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ,ಬಿಡಿಎ, ಬಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ, ಬಿಎಂಆರ್‌ಡಿ, ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌, ,, ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹೊರತು)min-ud@karnataka.gov.in322822253651 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 337-337 ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
24ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್‌ಸಚಿವರು,ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆmin-cooperation@karnataka.gov.in426422252292 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 38-39
 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560001
25ಶ್ರೀ ಬಸವನಗೌಡ ಚನ್ನಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್‌ಸಚಿವರು,ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆagri-mini@karnataka.gov.in247522252475 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 406-407 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560001
26ಡಾ: ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್‌ಸಚಿವರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ COVID-19 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳುmin-mededu@karnataka.gov.in316722253578 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 339-339 ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
27ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗೌಡಸಚಿವರು,ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-horticulture@karnataka.gov.in
min-sericulture@karnataka.gov.in min-munadm@karnataka.gov.in
327322253747 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 301-301A
 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560001
28ಶ್ರೀ ಅರಬೈಲ್‌ ಹೆಬ್ಬಾರ್‌ ಶಿವರಾಮ್‌ಸಚಿವರು,ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಇಲಾಖೆ
min-labour@karnataka.gov.in
min-sugar@karnataka.gov.in
350122259181 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 206-207
 ವಿಕಾಸ ಸೌಧಬೆಂಗಳೂರು-560001
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಟಿ. ಎಂ.ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿcs@karnataka.gov.in34762225244222258913ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 320, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು -1
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
ರವಿ ಕುಮಾರ್‌ . ಪಿಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಎ.ಸಿ.ಎಸ್.) ಶಿacs@karnataka.gov.in34002225798222256306ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 331, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಎಸಿಎಸ್ -ಕಮ್- ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀಮತಿ. ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಎ.ಸಿ.ಎಸ್.)devcon@karnataka.gov.in33082225071522251080ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 306, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ.ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
1ರವಿ ಕುಮಾರ್‌ . ಪಿಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಎ.ಸಿ.ಎಸ್.) acs@karnataka.gov.in34002225798222256306ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 331, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
2ರವಿ ಕುಮಾರ್‌ . ಪಿಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆacs-cm@karnataka.gov.in33822225356522281021ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.326, 3ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಧಾನ ಸೌಧ ,ಬೆಂಗಳೂರು -01
3ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆmahendra.jain@ias.nic.in46492225237322353952ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 236, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
4ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿmahendra.jain@ias.nic.in50742225395822353944ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 436, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು -01.
5ಪರಮೇಶ್ ಪಾಂಡೆಸರ್ಕಾರದ  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ(ಜನಸ್ಪಂದನ)prs-janaspandana@karnataka.gov.in318822860120 2ನೇಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಗೋಪುರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು-01
6ಶ್ರೀಮತಿ. ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಎ.ಸಿ.ಎಸ್.)devcom@karnataka.gov.in33082225071522251080ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 306, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
7ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಡಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಆರ್ (ಚುನಾವಣೆಗಳು) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ,prsar-dpar@karnataka.gov.in 2224204222234039ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
8ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ (ಡಾ)ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆprs-home@karnataka.gov.in34562225883022250225ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.222, 2ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01.
9ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ (ಡಾ)ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಐ/ ಸಿ)rajneesh.goel@ias.nic.in48392225144922353988ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 336, 3ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು -01
10ಪ್ರಸಾದ್ ಐಎಸ್ ಎನ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆprs-fd@karnataka.gov.in37492225207822256360ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.255, 2ನೇ ಮಹಡಿ ,ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
11ಡಾ. ಜಿ.ಕಲ್ಪನಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆprs-yesd@karnataka.gov.in25892225582722252499ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 246, 2ನೇ ಮಹಡಿ , ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಂಗಳೂರು -01
12ರಾಜೀವ್ ಚಾವ್ಲಾಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ)acs-egov@karnataka.gov.in26332235395322259109ಕೊಠಡಿ 102, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01
13ವಿ ಮಂಜುಲಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ  22226627 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಶಾಂತಿನಗರ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಂಗಳೂರು
14ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ದೆವೆಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆprs-fee@karnataka.gov.in25092225672222258393ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 447 ,4ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು -01.
15ಬಿ. ಹೆಚ್‌. ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆprs-dpe@karnataka.gov.in25102237242622372427ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.711 2ನೇ ದ್ವಾರ, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
16ಡಾ. ಇ.ವಿ ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆitbtsec@karnataka.gov.in24342228056222288340ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.602 & 603 5ನೇ ದ್ವಾರ, 6ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
17ಡಾ. ಇ.ವಿ ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ  (ಐ/ ಸಿ)prshigh-edu@karnataka.gov.in2494222524376ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
18ರಾಕೇಶ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆprs-wr@karnataka.gov.in47102225706422353983ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 307, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
19ರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಖತ್ರಿಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆprs-agri@karnataka.gov.in259522250284222514204ನೇ ಮಹಡಿ , 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
20ರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಖತ್ರಿಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆsecy-labour@karnataka.gov.in50042225489422256368ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 414, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
21ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆprs-plg@karnataka.gov.in272622252352ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.701, 7ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
22ಜಾವೇದ್‌ ಅಖ್ತರ್‌ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಇಲಾಖೆprs-hfw@karnataka.gov.in42342225532422353916ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ104,1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-01
23ಡಾ. ಎನ್‌ ನಾಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ಐ/ ಸಿ) 50742225395822353944ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 436, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
24ಗಂಗಾರಾಮ ಬಡೆರಿಯಾಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆprsecy-bcw@karnataka.gov.in44992225216322255171ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.203, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್‌ಆಂತರಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವಿಳಾಸ
1ಕಪಿಲ್‌ ಮೋಹನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ prs-infra@karnataka.gov.in50852228236622280605ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.28, ನೆಲ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು-01
2ಗೌರವ್‌ ಗುಪ್ತಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆprs-ci@karnataka.gov.in43402225244322259870ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 106, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01
3ಕುಮಾರ ನಾಯಕ್‌ ಜಿಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆprssocialwelfare@gmail.com45672225482022254820ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.232/233, 2ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು -01.
4ಎಲ್.‌ ಕೆ. ಅತೀಕ್‌ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆprs-rdpr@nic.in2235392922384574223895203ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
5ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್‌   ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ (ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌)prspr@karnataka.gov.in2941  3ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
6ತುಷಾರ್ ಗಿರಿ ನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆprs-coop@karnataka.gov.in25122225129722253721ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.618, 6ನೇ ಮಹಡಿ , 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
7ಉಮಾಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಆರ್ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆprsprim-edu@karnataka.gov.in256022257334223855456ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ ದ್ವಾರ , ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
8ಅಂಜುಮ್ ಪರ್ವೇಜ್ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆprs-transport@karnataka.gov.in25482235391222352769ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.126, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
9ಅಂಜುಮ್ ಪರ್ವೇಜ್ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆprs-dpar@karnataka.gov.in33352225142522256371ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 246,2ನೇ ಮಹಡಿ,ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
10ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆಹಾರ, ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆprs-fcs@karnataka.gov.in46522225902422353959ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.29, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
11ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆprs-rev@karnataka.gov.in24952225273122256384ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 505, 5 ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
12ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)secyrd@karnataka.gov.in299522032995ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 627, 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
13ಟಿ ಕೆ ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ)secyme-hfw@karnataka.gov.in24552228091022353913ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.611,. 6ನೇ ಮಹಡಿ ಮಹಡಿ , 4ನೇ Gate, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01
14ಟಿ ಕೆ ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖೆacs-tour@karnataka.gov.in40072225548222252499ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 5, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
15ವಿ. ರಶ್ಮಿ ಮಹೇಶ್ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ(ಪ್ರಭಾರ)secy-kc@karnataka.gov.in40022220578122353105ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
16ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಕಟಾರಿಯಾಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆsecyhorti-ah@karnataka.gov.in252922353939223856874ನೇ ಮಹಡಿ , 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-01
17ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಕಟಾರಿಯಾಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗಣಿ, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುsecmines-ci@karnataka.gov.in42352235393322356381ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.136, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
18ಡಾ.ಎಸ್.ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆdrselvakumar.s@ka.gov.in33722225147622353126ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 239, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
19ಡಾ.ಎಸ್.ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ), ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆacs.skill@karnataka.gov.in299722253724ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 347, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
20ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್.ಮಣಿವಣ್ಣನ್‌ ಪಿಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆprs-ahf@karnataka.gov.in41092235397722253734ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.404,4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01
21ಮುನೀಶ್‌ ಮೌದ್ಗಿಲ್‌ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ )prsar-dpar@karnataka.gov.in28252223539822253739ಕೊಠಡಿ 612 , 6ನೇ ಮಹಡಿ 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01
22ಚಕ್ರವರ್ತಿಮೋಹನ್‌ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆsecyplan@karnataka.gov.in27322225235222371454ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.306, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 4ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
23ಪಿ. ಹೇಮಲತಾಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆprs-dpar@karnataka.gov.in33352225142522256371ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 246, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
24ಡಾ. ಏಕರೂಪ್‌ ಕೌರ್‌ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ(ಬಡ್ಜೆಟ್‌)secybud-fd@karnataka.gov.in34382235313822280520ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.251, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
25ಡಾ..ಜೆ ರವಿಶಂಕರ್ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಇಲಾಖೆsecy-ud@karnataka.gov.in50792235394222280318ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 435, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
26ಡಾ. ಪಿ.ಸಿ ಜಾಫರ್ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ.)secyexp-fd@karnataka.gov.in34842225177222353122ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.208, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
27ಎ.ಬಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆsecy-mw@karnataka.gov.in44402220062322257602ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.204, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
28ಮನೋಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮೀನಾಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆprs-housing@karnataka.gov.in45032225635622253718ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.213, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
29ವಿಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಗೋಗಿಪ್ರಧಾಸರ್ಕಾರದ ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆsecyenv-fee@karnataka.gov.in244522254377ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.709, 7ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
30ಸ್ಮಿತಾ ಬಿಜ್ಜೂರ್                                    ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆsecyforest-fee@karnataka.gov.in257022254434ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.441, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
31ಎನ್.‌ ಎಲ್.‌ ಶಾಂತಕುಮಾರ್‌ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆsecyenv-fee@karnataka.gov.in244522254377ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.708, 7ನೇ ಮಹಡಿ ,4ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
32ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್‌ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (PCAS), ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆsecypsas-home@karnataka.gov.in37102225677422256774ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 219,2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
33ಎಸ್.ವೈ.ವಟವಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆsecy-law@karnataka.gov.in50042235311122253754ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 33, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
34ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್‌ ಪೇಶ್ವೆಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆsecytech-wr@karnataka.gov.in50042225552422255306ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.304, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
35ಮೃತ್ಯಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆprs-mi@karnataka.gov.in41732225496522254965ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.208, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
36ಕೆ. ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಬಾಬುಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಲಾಖೆsecy-dpal@karnataka.gov.in33872225444522353109ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 137, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01
37ಬಿ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆsecytech-pwd@karnataka.gov.in48522225154822253710ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.333, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
38ಗಿರೀಶ್ ಸಿ.ಹೊಸೂರಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆgirish.hosur@ka.gov.in 22254166 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 338,338A 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
39ಶ್ರೀ ಮತಿ ಕೆ. ಆರ್‌. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌mahalakshmi.kr@ka.gov.in38242225045022256892ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 158C,1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
40ಶ್ರೀ ಮತಿ ಎಂ.ಕೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆsecy-kla-kar@nic.in34712225070222258301ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 121,1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಅಪರ /ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಹೆಸರುಇಲಾಖೆಪದನಾಮಆಂತರಿಕದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಪ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
1ಪಿ.ಎ. ಗೋಪಾಲ್ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಚಿವಾಲಯಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ)328822251792 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 235 , 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
2ಎಂ.ಆರ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ 2200136622001366ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
3ವೈ.ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ.ಮ.ಕ (ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)226422353957 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 408 , 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
4ಬಿ.ಎಲ್. ರಮೇಶಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-235432225149523395311ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 259 , 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
5ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನ್. ಬುಗಟ್ಯಾಗೋಳಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ35532225080223592271ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಸಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
6ಜಿ. ಪದ್ಮಾವತಿಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರುಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ263222354406 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 604 , 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
7ಚೈತ್ರ ವಿ.ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 (ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ)42302225604522203092ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 26 , ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
8ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ)251622250127 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 540 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
9ಕೆ. ಭಾನುಮತಿಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ231322879502 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01 , 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
10ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ನಾದನ್ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಯೋಜನೆ)222322353948 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
11ಉಮಾದೇವಿವಸತಿ ಇಲಾಖೆಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ525522255878 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 211 , 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
12ಗೋಪಾಲ್ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ460422281239 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 , 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
13ಡಾ. ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆರಾಜ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ (ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.) ಕೋಶ244222284498 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 252 , 2 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
14ಎಂ.ಎಸ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ38012225909928396983ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 128ಎ , ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
15ಶಶಿಕಲಾ ಭಟ್ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ39352225689025711468ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 127ಬಿ , ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
16ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿ. ಕಾಳೆಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ37982225630525713528ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 27 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
17ಎಸ್. ನಿರ್ಮಲಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ37872235313322370946ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 228 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಹೆಸರುಇಲಾಖೆಪದನಾಮಆಂತರಿಕದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಪ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
1ಸಿ.ಎನ್. ಮೀನಾ ನಾಗರಾಜುಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಚಿವಾಲಯಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ312722257427 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 243 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
2ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ)33992225250625272854ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 319 ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
3ಎಂ. ವೆಂಕಟರಸಪ್ಪಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ.ಮ.ಕ (ಆಡಳಿತ)23912234358022343580ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 405 ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
4ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ಕೋಶ30319449003444 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 342ಎ ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
5ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಬಿ.ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು)34012235310022353107ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 015ಬಿ ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
6ಡಾ: ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಿ.ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ33212225284922254231ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 318ಎ ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
7ನಾಗರಾಜ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ)34402225979523438699ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
8ಹೆಚ್.ಆರ್. ಪುಟ್ಟೇಗೌಡಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ)23602225680822374603ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249 ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
9ಎಸ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜಯ್ಯಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-1)36859480338566 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249 ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
10ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಎಂ. ಭಂಡಾರೆಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ) ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ26592238107522381075ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 605 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 1/2ನೇ ದ್ವಾರ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
11ಪವನ್‍ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಪಾಟಿಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ35502225897322253733ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಎಫ್ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
12ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3336222251121 250 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
13ಸುದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್.ಡಿ.ಎಸ್ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಲ್ಯಾಣ)326722255728 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 256 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
14ಡಾ|| ಮಂಗಳ ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)316522373029 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 253 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
15ಮುರಳೀಧರ ಕೆ.ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ258022250356 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03 , 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
16ಜಿ.ಬಿ. ಹೇಮಣ್ಣಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಧಾನಸೌಧ (ಸೇವೆಗಳು-1)332922353984 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 207ಎ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
17ಡಿ.ಎಸ್. ಜೋಗೋಜೆಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-2)342922353987 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 202ಎ , 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
18ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್) ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ355222256351 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಬಿ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
19ಮಧುಸೂಧನ್ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ-1)36699448728655 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 036ಎ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
20ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ-2)330322386975 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 032ಎ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
21ಎ. ಈರಣ್ಣಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಧಾನಸೌಧ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ-3 ಮತ್ತು 4)335722257611 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 036ಡಿ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
22ರಶ್ಮಿ ಎಂ.ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆವಾದೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ353922253104 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 036 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
23ಲಲಿತಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ-1)350222255991 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
24ಬಿ. ದೇವಿಕಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಧಾನಸೌಧ (ಆಡಳಿತ-2)332222251996 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 201 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
25ನಂದೀಶ್ ಆರ್.ಪಿಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ) ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ289122353763 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 638 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
26ಎ.ಎಂ. ನಳಿನಿ ಕುಮಾರಿಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ289222353765 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 637 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
27ರಾಜೇಶ್ ಕರ್ಣಮ್ ಕೆ.ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ289022353764 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 636 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
28ನಂದೀಶ್ ಆರ್.ಪಿ.ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪ್ರಭಾರ)28879916996185 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 624 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
29ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ288522353769 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 634 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
30ಎನ್. ನರಸಮ್ಮಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ288422353772 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 632 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
31ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಜಯಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1366922253073 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 36 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
32ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-233449480246629 13ಡಿ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
33ಹೆಚ್. ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-339619448519199 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
34ಜೆ.ಡಿ. ಮಧುಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗಳು)35402225445122589996ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 220 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
35ಬಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ)37072225852622258526ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 221 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
36ಬಿ.ಎನ್. ಸುಜಾತಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಒಂದನೇ ಅಪರ ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ365322255285 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 07 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
37ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಜಿಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 (ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು)414922253736 24 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
38ಶಂಕರ್ ಎಸ್.ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-(ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)476822341657 2 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
39ಸಿದ್ದೇಶ್ ಪೋತಲಕಟ್ಟಿಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ-1)252422254437222544373 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
40ಎನ್.ವೈ. ಸಾಗರಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ-2)235422341825 3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
41ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-1 ಮತ್ತು 3 ಮತ್ತು ಭೂಮಾಪನ)258522353945 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 556 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
42ಸದಾಶಿವ ಪ್ರಭುಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಸುಧಾರಣೆ, ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಕಂದಾಯ)234322251633 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 540 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
43ಶಂಕರಗೌಡ ಸಿ. ದೊಡ್ಡಮನಿಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  (ಪುನರ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ)222122256869 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 551 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
44ಆರ್. ಸೋಮಶೇಖರ್ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು)221722252094 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
45ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಜೆ.ಆರ್.ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)239522281689 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
46ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಕೆ.ಎಲ್.ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು)25912235386826420754ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 762 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
47ಎನ್.ಆರ್ ಜಗನ್ಮಾತವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು, ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ, ಸಮನ್ವಯ)439922343550 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 139 , 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
48ಡಾ: ಬಿ.ಸಿ. ಸತೀಶ್ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಣಿ)44092235393123365555ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 138, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
49ಹೆಚ್. ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಕ್ಕರೆ)453723615277 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 121 ಎಫ್ 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
50ಸುಗುಣವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜವಳಿ)436723353934 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 129, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
51ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಪ್ಪಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)22602235395628463258ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 506 5, 6, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
52ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿ.ಎನ್.ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)243022280563 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 501 5, 6, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
53ಎನ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1510522343732 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 418 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
54ಗೋಪಿನಾಥ ಜಿ.ಎಸ್.ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು)491622353965 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
55ಡಾ: ಗೀತಾ ಎಲ್.ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು)47392225161122251611ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 308 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
56ಅರವಿಂದ ಬಾಬು ಜಿ. ಹಿರೇಮಠಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ)47982225614722256147ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 316 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
57ಚಂದ್ರಶೇಖರವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ2458  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 615 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ಹಂತ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
58ಬಿ. ನಾಗಭೂಷಣ್ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1271222353949 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 414 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
59ಎ.ಎ. ಚಪ್ಪರ್ ಬಂದ್ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2259722353937 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 409 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
60ಜಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)228322353878 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 426 , 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
61ಎಂ.ವಿ. ಧೋತ್ರೆತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ (ರೇಷ್ಮೆ)436922353930 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 129, 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
62ಆರ್. ಲೀಲಾವತಿಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ502822351061 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 408 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
63ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ2324 22353958ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 440 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
64ಎಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ23682235395026780941ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 605 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
65ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಎನ್.ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ25212235395123218327ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 603 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
66ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ಬಿ.ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ460822353919 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 303ಎ 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
67ಎನ್.ಆರ್. ಎರೆಕುಪ್ಪಿಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ46012237493822374938ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 212 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
68ಸಿ. ಹೇಮಲತಾಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ಔಕಾಫ್ (ವಕ್ಫ್) ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ446922351139 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 215 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
69ಆರ್. ಕಲ್ಪನಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ257722353992231241421 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
70ಎಂ.ಕೆ. ಜರಳಿಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ4079222693752861635513 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
71ಹೆಚ್.ಕೆ. ರವಿಮೂರ್ತಿಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 405922353978 13 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
   ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ    
72ಲಕ್ಷ ್ಮಣ. ಎನ್ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ418922353960 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
7ಶ್ರೀಕಂಠಬಾಬು ಎಲ್.ಎಸ್.ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1503122353918 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 411 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
74ಎಂ.ಕೆ. ಭರ್ಮ ರಾಜಪ್ಪಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2477322353920 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 416 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
75ಸಿದ್ದಿಕ್ ಪಾಷಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ22689341268756 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 341 3 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
76ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿ. ಹಿರೇಮಠ್ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ467922256971 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 240 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
77ಎಸ್.ಪಿ. ಪಾಟೀಲಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ259822254393 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 241 2 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
78ಕೆ. ಬಿರೇಶ್ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ221322353962 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 125 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
79ರಫೀ ಅಹಮದ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಂಸದರ ಸ್ಥಳೀಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ – ಎಂಪಿಲ್ಯಾಡ್ಸ್ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ219022353142 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ752 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
80ಎನ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ38832225631723149775ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 151ಬಿ ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
81ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬಾಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ31922238379323415915ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 151ಎ ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
82ಎಜಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ319022250220 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 150ಎ ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
83ಸಿ.ಬಿ. ಕೆಂಪಮ್ಮಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ316222252977 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 150ಬಿ ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
84ಪಿ.ಎನ್. ಪಾರ್ವತಮ್ಮಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ316122257696 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
85ಎಂ. ಮಂಜುಳಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ3158  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 127ಎ ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
86ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ382222353101 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 148 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
87ಕೆ.ಬಿ. ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ30122235314025396761ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 158ಬಿ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
88ಸಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ39992235432028390728ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 156 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
89ಕೆ.ಸಿ. ಪ್ರಭುಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ387522341898 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ158ಎ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
90ಬಿ.ಆರ್. ಗಾಯತ್ರಿಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ)39702234189823227001ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 124 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
91ವೆಂಕನಗೌಡ ಪಾಟೀಲಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ234522359562 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಹೆಸರುಪದನಾಮಇಮೇಲ್ಆಂತರಿಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸಇಲಾಖೆ
ಶೈಲಜಾಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 3159  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 360ಬಿ ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರಭು ಶಂಕರ್ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)  22252899 / 22037207 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 207ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿ. ರಮೇಶ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  341922256350 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 23 
 (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ)      
ಆರ್.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  3852  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 312A 
        
 (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ-2)      
ಸುಧಾ ಜಿ.ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿದೇಶ ಕೋಶ) 392922251255 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 312A 
ಕೆ.ಎಸ್. ರೋಹಿಣಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 32332225612922256129ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 360 
ಉಷಾ ಎಸ್.ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ) 2403  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 614 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 1/2ನೇ ದ್ವಾರ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)
ಕೆ. ರವೀಂದ್ರಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಪಾಸಣೆ) 2378  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 614 ನೇ ಮಹಡಿ, 1/2ನೇ ದ್ವಾರ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)
ಜಿ. ಪಾರಿಜಾತಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2672  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 607 Aಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)
 (ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ-2)      
ಸುಜಾತ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ತರಬೇತಿ) 2655  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 610ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)
ಅನಂತ ಎನ್. ಕಾಸ್ಕರ್ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 34622225768622257686ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಎಸ್.ಎಮ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4144  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 21 11 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ವಿಜಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 3173  20ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಭಾಗ,ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಆರ್. ಕಲಾವತಿಬಾಯಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 3172  20ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಭಾಗ,ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಎನ್. ರಾಧಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 3174  20ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಭಾಗ,ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜೀವ್ ಚಾವ್ಲಾಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 26332235395322259109ನೆಲ, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ (ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ (ಇ) ಆಡಳಿತ)
ಕೆ. ಮಥಾಯಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2899  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 613 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. ಸಕಾಲ ಮಂಡಳಿ (ಮಿಷನ್)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಚುನಾವಣೆಗಳು)  2224201328611239ನಿರ್ವಚನಾ ನಿಲಯ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560 001ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ
ಬಿ.ವಿ. ಲಕ್ಸ್ಮಿಶ್ವರಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2  22242039 ನಿರ್ವಚನಾ ನಿಲಯ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560 001ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ
ಗಾಯತ್ರಿ ಎಲ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ 1 ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ) 3210  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 201 E 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ವಿ. ಕಲಾವತಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ-2 ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) 3459  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 306ಎ 
ಹೇಮಲತ ಸಿ.ಆರ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ-6) 33529481904084 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಬಿ 
ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ-1) 33129880956362 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಬಿ 
ಬಿ.ಎಸ್. ಸುವರ್ಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-1) 31359448368343 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 207ಎ 
ಉಮಾ ಕೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-2) 34029343352577 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 202ಎ 
ಶಶಿಧರ್ ಜಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು) 3392  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಎ 
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಬಕಾರಿ)      
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್. ಕುಲಕರ್ಣಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕೋಶ) 3518  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಸಿ 
ಹೆಚ್.ಎ. ಶೋಭಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಮಗಳು, ಆಯವ್ಯಯ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ) 32439980417289 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 257 
ಪಿ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೋಶ) 31609483425046 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 368 
ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಆರ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ.ಮ.ಕ. (ಆರ್ಥಿಕ ಆಯೋಗ ಕೋಶ) 20109900446082 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 452ಎ 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಜನಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಘಟಕ (ಪಿ.ಎಂ.ಯು), ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್. ಹಲಕುರ್ಕಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  22262075 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರ, 49, ಖನಿಜ ಭವನ, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆ,ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ
ಮುರಳೀಧರನ್ಸಹಾಯಕ ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು-6) 3343  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 36 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಜೆ. ಭಾಗ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2863  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 616ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಸಿ.ಟಿ. ನಿರ್ಮಲಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2893  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 617ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,
ವೀಣಾ ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2882  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 619ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವೈ.ಡಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2867  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 620ಇಂಧನ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ದಿನೇಶ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 28819988629718 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 621ಸಹಕಾರ, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ. ಜಯಮ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 28788892445005 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 622ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ನಿಸಾರ್ ಹುಸೇನ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 28779880033484 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 623ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ,
ಉಮಾವತಿ.ಕೆಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 28879916996185 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 624ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2886  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 625ಕಂದಾಯ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಮೀರಾಬಾಯಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2618  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 625ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಮೇರಿ ವೇಲಾಂಗನಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  22392216 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 306 1 ರಿಂದ 4 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, 5ನೇ ದ್ವಾರ, 5ನೇ ಹಂತ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆರ್. ಜೋಶಿಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 3395  ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೊಲೀಸ್ ವೆಚ್ಚ) 35007259106272 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 234 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ಎ. ವಿಜಯಕುಮಾರಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ) 32949243417806 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 220 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ.ಆರ್. ಶೋಭಾಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3370  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 220ಬಿ ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ಲತಾ ಎಸ್.ಎನ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಪರಾಧಗಳು) 3371  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 224 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ವಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4207  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 36, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 41309845333904 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ. ಎಂಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- 2 4063  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಆರ್. ರಂಗನಗೌಡಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಎ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಮರ ಶಾಖೆ) 2215  3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿಜಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ) 2584  3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜಿ.ಪಂ.) 2737  3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಅಹಮದ್ ಮುಬಾರಕ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಾ.ಪಂ) 2295  3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಮಹಾಂತೇ ಗೌಡ ಎಸ್. ಎಲ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ-1) 2531  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 537 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ.ಇ. ಚನ್ನಬಸವರಾಜಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2078  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 524 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್.ಎಲ್. ಚಿನ್ನಮ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಸ್ವಾದೀನ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ) 2216  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 530 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಪುಷ್ಪ ಎನ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಭೂಸುಧಾರಣಾ ಕೋಶ) 2271  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 552 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ.ಎನ್. ಭಾಗ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು 1) 2332  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 515 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ವಸಂತಕುಮಾರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು 3 ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) 2201  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 503 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಲಲಿತ ಹಂದಿಗೋಳಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ 1 ಮತ್ತು 3) 2377  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 553 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಉಮಾದೇವಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ-2) 2084  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 529 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಸಿ. ಪುಟ್ಟನಂಜಯ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಮಾಪನ) 2569  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 503 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ.ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮುಜರಾಯಿ) 2511  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 536 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ.ಆರ್. ರವಿಕುಮಾರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿಶೇಷ ಕೋಶ) 2691  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 529 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಬಸವರಾಜು ಎಲ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) 2805  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 324 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಟಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ) 2004  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 331 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ತಿಪ್ಪೀರಮ್ಮ ಎಂ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಮಿ /ಯು.ಪಿ.ಓ.ಆರ್.) 2389  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 520 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ) 2346  6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ರಾಜ್ಯಶ್ರೀ ವಿ.ಟಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ) 2554  6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಶೇಖರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ) 2400  6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಟಿ.ಡಿ. ನಾಗೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 2441  6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್. ವಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) 2900  6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಎಂ.ಎ. ಅಹಮದ್ ಜಾನ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು-2) 2538  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 761 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಮನೋರಮ ಡಿ.ಸಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ) 2338  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 632 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಕೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ) 2385  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 632 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಉಮಾ ವರದಯ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) 4388  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 139 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ಅನ್ವರ್ ಭಾಷಾಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಣಿ -1) 4362  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 132 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ) 4370  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 129 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ಜೆ. ಶೀಲಾಬಾಯಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಕ್ಕರೆ) 4611  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 128 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್. ಸುಮತಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು) 4319  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 121 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ಎನ್.ಆರ್. ಪ್ರಭುಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಣಿ ತನಿಖಾ ಕೋಶ) 5259  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 121ಎ 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 2649  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 707 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಇಂದಿರಾಂಬ ಬಿ.ಎ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 2486  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 707 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಹ. ತಳವಾರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2476  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 504 5, 6, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ. ಏಕೇಶ್ ಬಾಬುಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) 5121  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 423 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಜಗದೀಶರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 5100  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 440 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಪಂಪನಗೌಡ ಮೇಲ್ಸಿಮೆಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೌರಾಡಳಿತ-1) 5162  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 428 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವೀಣಾ.ಎಸ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೌರಾಡಳಿತ-2) 5163  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 428 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ನಾಗರಾಜಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು) 5164  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 428 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಚ್.ಎನ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 5104  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 440 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 5172  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 431 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 45359448514884 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 211 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಸಿ.ಹೆಚ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ರೇರಾ) 52109481452121 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 211 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಪಿ.ಆರ್. ತಾರಾಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 5113  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 330 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಎಂ.ಜಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಎ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) 4867  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 327 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಸದಾನಂದ ಎಸ್. ಪಾವಸ್ಕರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಸಿ) 4870  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 327 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಬಂದರುಗಳು) 4913  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 326 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಎನ್.ಎನ್. ಬಸವರಾಜುಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಪರ್ಕ) 4905  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 326 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ.ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಟ್ಟಡಗಳು) 4879  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 326 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ.ಎಲ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಎ) 4738  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 310 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ) 4788  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 301 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4732  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 313 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ಶ್ರೀಹರಿ ಎಸ್.ಆರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-1) 4729  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ.ಎಸ್. ಮೋಹನ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-3) 475926696344 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ. ಹರಿನಾರಾಯಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-5) 4803  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 316 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ನಾಗರಾಜ್ ಆರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ) 4546  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 219 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 4712  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 219 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ. ನಾರಾಯಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 48222235311422581256ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 216 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಯ. ಶಿವಶಂಕರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು) 4306  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 113 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಸಿ. ಮಂಚೇಗೌಡಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-3/ವಿಚಾರಣೆಗಳು) 42749481194520 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 116 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಚ್.ಸಿ. ಹರ್ಷರಾಣಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆರೋಗ್ಯ) 4288  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 110 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ. ಕಮಲಮ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಯುಷ್ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) 42929481472206 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 113 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ.ಎಲ್. ಬಾಗಲವಾಡೆಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 2636  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 607 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ಹಂತ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ. ಮುರಳಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 2613  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 607 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ಹಂತ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವೈ.ಎಸ್. ದಳವಾಯಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3    ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ಹಂತ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್. ಮಹದೇವ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) 2226  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 422 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ.ಬಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ರೇಷ್ಮೆ) 4386  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 128 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
ಟಿ. ಹನುಮಂತೇಗೌಡಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ) 481723389695 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 401 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ರಷ್ಮಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಪೋಳ್ಸರ್ಕಾರದ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮೀನುಗಾರಿಕೆ) 4812  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 401 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಉಮಾಪತಿ ಕೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು) 2349  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 437 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಜ್ವಾಲಾ ಕುಮಾರಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ-ಬಿ) 2255  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 436 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಮೀರಾ ಬಾಯಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ) 2275  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 704 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ರತ್ನಮ್ಮ ವಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 (ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ) 2431  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 622 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 (ಸೇವೆಗಳು-2) 2315  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 619 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್. ಸೆಂತಮರೈಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 2479  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 614 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
ಶಂಭುಲಿಂಗಯ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 4594  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ರಾಜಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಕುಲಕರ್ಣಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 4592  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ.ಎನ್. ಸುಮತಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 4599  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಎನ್. ಕಲಾವತಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 4917  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್. ಭಾಸ್ಕರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 4598  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಅಕ್ರಂ ಭಾಷಾಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4474  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 215 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ಔಕಾಫ್ (ವಕ್ಫ್) ಇಲಾಖೆ
ಸಂಧ್ಯಾ ಎಲ್. ನಾಯಕ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ – 1 2931988641435 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ
ಜಯಲಕ್ಷಿ ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ – 2 22409663417282 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ
ಜಿ.ಹೆಚ್. ಅನಸೂಯಮ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ) 40492339087523390875ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಲತಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಸ್ಕøತಿ) 4045  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಜಿ. ವಿಜಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ) 4042  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಯತಿರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4027  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 15 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಎ.ಎನ್. ರಾಧಾಮಣಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 5021  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 411 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದರಾಜುಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 4985  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 411 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ರಮಣಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-5 ಕಾರ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ) ಸೇವೆಗಳು 5022  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 411 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಈರಣ್ಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 24159448760539 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 343 3 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಬಿ.ವಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಇಂಧನ) 4674  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 240 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ
ಸತ್ಯವತಿ ಎಂ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2292  1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಸೌಭಾಗ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 2623  122 3 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 1 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ
ಎಂ.ಎಸ್. ಕ್ಷಮಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  22370682 9 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಎಂ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 399422250325 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಕೆ.ಎಸ್. ಗಣೇಶ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 311222251130 148ಡಿ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಜಿ.ಆರ್. ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 341422250321 149ಎ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಎಸ್.ಎಲ್. ಶಾಮಲಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 311422354667 268 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಕಸ್ತೂರಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 388622252676 34ಎ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಜಯಲಕ್ಷಮ್ಮಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 315522250322 149ಜಿ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿ.ಎಸ್. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 390022250324 127ಎ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಂದೀಪ್ ವಿ. ಬೆಟ್‍ಸೂರ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 343022250324 149ಜಿ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬುದ್ಧಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 312022250350 149ಬಿ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುಳಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3351  146 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಪುಟ್ಟ ಓಬಳರೆಡ್ಡಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3430  149 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಶಿವರಾಮಚಾರಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ) ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ  2235957022359554 ಶಾಸಕರ ಭವನ, ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಯಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  22250451  ಶಾಸಕರ ಭವನ, ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ
ಕೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಡ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ     ಶಾಸಕರ ಭವನ, ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ
ಕೆ.ಎನ್. ಶಾಂತ 227ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ) 3785222549169901783666227 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ
ಎನ್. ಜಯಂತಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ) 3656220336569900702209162ಡಿ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಿ. ಶಂಕರ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ) 3817220338179448521331216 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ
ಅಜಿತ್ ಮುರುಗುಂಡೆಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭಾಷಾಂತರ) 34172225913625710013216ಬಿ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ
ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಕ್ರ.ಸಂಸಚಿವಾಲಯಇಲಾಖೆ ಹೆಸರುಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ 
1ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯಆಯುಕ್ತರುcomr.sw@gmail.com 22253783223537575ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01 
2ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಸಂಗಪ್ಪ ನಿರ್ದೇಶಕರುstwelfare@gmail.com 22261787 / 22231599  ನಂ 34,1ನೇ ಮಹಡಿ,ಲೋಟಸ್‌ ಟವರ್ಸ್‌‌, ರೇಸ್‌ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-01 
3ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘರಾಘವೇಂದ್ರಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುedkreis@rediffmail.com 22283366 / 22204466 ನಂ:08, ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿ 01,7ನೇ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಂ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-01 
4ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಮಹೇಶ್‌ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳುswd.petc2011@gmail.com 2220778 ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-01 
5ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಪರಶುರಾಮ ಶಿನ್ನಾಳಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರುmdadcl2011@gmail.com 22868870 9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಪುರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
6ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಹನುಮನರಸಯ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdkmvstdc@gmail.com 22250018‌22250051ನಂ.10, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಖಾದಿ ಭವನ, ಜಸ್ಮದೇವಿ ಭವನ ರಸ್ತೆ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
7ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಶಿವಶಂಕರ್‌ ನಾಯ್ಕ್ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುktdclit@gmail.com 22285561/22285565 ನಂ.6, ಜಿ.ಟಿ.ಆರ್.‌ ಗೋಪುರ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಾರ್ಕ್‌ ರೋಡ್‌, ಟಸ್ಕರ್‌ ಟೌನ್‌, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-51
8ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಕರ್ನಾಟಕ ಭೋವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಮಾಯಾವತಿ ಗಲಗಲಿವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುmd.kbdc@gmail.com 2319812223198133ನಂ: 177, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಭೋವಿ ಪಾಳ್ಯ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ವೆಷ್ಟ ಆಫ್‌ ಕಾರ್ಡ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು.
9ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಕರ್ನಾಟಕ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಪಿ.ನಾಗೇಶ್ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  2224044622240445ನಂ: 05, 2ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, 3ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
10ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಕರ್ನಾಟಕ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ ರಮಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿksskcb@gmail.com 22240466 ಸೌತ್‌ ವಿಂಗ್‌, ನೆಲಮಹಡಿ, ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಮಿಷನ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು. 
11ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿಜಾಂಭವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಹೆಚ್.ನಟರಾಜ್ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      
12ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯು.ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ್ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿcrcbng@yahoo.co.in 29556626 ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
13ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಡಾ|| ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಹೆಚ್.ನಟರಾಜ್ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುlidkar2018@gmail.com 22238726 ನಂ:17, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು. 
14ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ/ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಆಯೋಗಶಿವರಾಮಕಾರ್ಯದರ್ಶಿkarnatakastatecomscst@yahoo.in 22249704 ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೈಟಿಕ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
15ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಅನುರಾಧ ಪಟೇಲ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರುambedkarbhavana@gmail.com 22204821 ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.‌ ಅಂಬೇದ್ಕರ್‌ ಭವನ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
16ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯರಾಮಚಂದ್ರಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಲಿಸ್‌ ಮಹಾನಿರ್ದೇ಼ಶಕರುadgpcre@ksp.gov.in 22258949 ಎ.ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ,ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್ ನಂ:01, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಡಿ.ಟಿ.ಇ ಕಟ್ಟಡ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
17ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಗಿರಿಜನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಟಿ.ಟಿ.ಬಸವಣ್ಣಗೌಡನಿರ್ದೇಶಕರುtrimysore@gmail.com 0821-2560275 ನಂ:1540, ಅನಿಕೇತನ ರೋಡ್‌, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
18ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಎಂ.ಎಸ್. ಶ‍್ರೀಕರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ,​​​​ಆಯುಕ್ತರು,cto.karbng@nic.in 2226293522263595ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-1, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು-560009. 
19ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಖಜಾನೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಉಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್,ಭಾ.ಆ.ಸೇ​​ಆಯುಕ್ತರು,commr-​​treasury@karnataka.gov.in  22867700 / 22860142 ವಿ.ವಿ.ಗೋಪುರ, ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್,​​ ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001 
20ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಶವಂತ.ವಿ ,ಭಾ.ಆ.ಸೇ​​ಆಯುಕ್ತರು,excise@karnataka.gov.in   22220302222402542ನೇ ಮಹಡಿ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ,ಕಟ್ಟಡ,ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಶಾಂತಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560 027 
21ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆಸಾವಿತ್ರಿ. ಕೆನಿರ್ದೇಶಕರುdirectorkgid17@gmail.com 22861438 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 17ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ್ದಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬ್ಂಗಳೂರು-560001.
22ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಸ್ತಿ ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಜ. ಭಾ.ಆ.ಸೇ​​ನಿರ್ದೇಶಕರುddadmin.psalm@karnataka.gov.in 22862785/2286299222862785ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ,ಒಂದನೇ ಅಂತಸ್ತು,  ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560001
23ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಎನ್.ಹೆಚ್.ಕಂದಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಭಾರ),controllerstateaccounts@yahoo.com  2221481721265003ನೇ ಮಹಡಿ, ‘ಎ’ ಬ್ಲಾಕ್, ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ,ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560027
24ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಡಾ|| ಏಕ್‌ ರೂಪ್‌ ಕೌರ್‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುinfo@ksfc.in 2226332222250126ಕೆ.ಎಸ್.ಎಪ್.ಸಿ ಭವನ, #1/1 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052 
25ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾನೀಯ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಡಾ|| ಪಿ.ಸಿ. ಜಾಫರ್.ಭಾ.ಆ.ಸೇ.ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುhr_admin@ksbcl.com 22483640 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ,ಕಟ್ಟಡ,ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಶಾಂತಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560 027 
26ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಸುಜಿತ ಕುಮಾರ ಚೌದರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುdirector@fpibangalore.gov.in   2697100026971010ನಿರ್ದೇಶಕರು ,ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,ಕೆಂಗೇರಿ ಅಂಚೆ.ಬೆಂಗಳೂರು – ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು – 560060
27ಸಿಆಸುಇ(ಜನಸ್ಪಂದನ)ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಜು.ವೈ.ಬಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿsecy-kic@karnataka.gov.in 080-22371959 ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ, 
28ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಡಾ. ಸಿ.ಹೆಚ್‌.ವಸುಂಧರಾದೇವಿನಿರ್ದೇಶಕರುdes_dir@nic.in 080-222537587ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 
29ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್‌ ಜಿ.ಎ.ಸಿ.ಇ.ಒ.ceokea@karnataka.gov.in 080-22032561 7ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 
30ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಆಯುಕ್ತಾಲಯಡಾ||ವಿ.ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಮನೋಹರ್‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇಸಿ.ಇ.ಒ.pscet.bangalore@gmail.com 080-25189100 ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29 
31ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಕೌಶಲ್ಯ ಮಿಷನ್‌ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ.ವಿ. ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇನಿರ್ದೇಶಕರುskilldev.2017@gmail.com   ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29 
32ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಐಆರ್‌ಎಸ್‌ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುkvt.iti@gmail.com 080-22450222 ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29 
33ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಕರ್ನಾಟಕ ಜರ್ಮನ್ ಬಹು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸೊಟೈಟಿ.ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.‌ ರಘುಪತಿ,ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುbs-raghupathy@hotmail.com 080-29649797 ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29 
34ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಐಆರ್‌ಎಸ್‌ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುmd.gttc@gmail.com 080-23152262 ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೈಗಾರಿಕ ಹೊಸಹತು, ಬೆಂಗಳೂರು-560010 
35ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆ,(ಡೇ-ನಲ್ಮ್)ಶ್ರೀಮತಿ ಆರುಂದತಿ ಭಾಆಸೇಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರುdaynulm@gmail.com 080-25599993 ನಂ.11, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:305, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಬ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್‌, ಛೇಂಬರ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
36ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (ಸಿಡಾಕ್)ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಮ್.‌ ಗೋಟೂರ,ನಿರ್ದೇಶಕರು,dircedok@gmail.com 08362486836/2486694 ಧಾರವಾಡ, ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ-580011 
37ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆ, (ಕೆಎಸ್‍ಆರ್‍ಎಲ್‍ಪಿಎಸ್)ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತ ಗೌಡ ಭಾಆಸೇಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರುnrlmkarnataka@gmail.com 080-2356421 ನಂ.55, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಳಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ರಿಸಾಲ್ದಾರ್ ಬೀದಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560020
38ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಪಿ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ಆಯುಕ್ತರುbcdbng@kar.nic.in 080-22374836 ನಂ.16/ಡಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
39ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮಜಿ ಜಗದೀಶವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುmd.dbcdc@gmail.com 080-22374832
 080-22374834
 ನಂ.16/ಡಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
40ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮಸಿ.ಕೆ ಜಗದೀಶ ಕುಮಾರ್ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುmdvishwakarma 2015@gmail.com 080-22374848 ನಂ.16/ಡಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
41ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮದೀಪಶ್ರೀ ಕೆವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುmdkacdc@karnataka.gov.in 080-22868888 21ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿವಿ ಗೋಪುರ, ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01 
42ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ. ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರುlabour.commissioner42@gmail.com 29753078 ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029.
43ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಬಾಯ್ಲರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಲಾಖೆಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರ),directorfbish@gmail.com 29753051 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಸುರಕ್ಷಾ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029.
44ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳುಡಾ|| ಮನೋರಂಜಿನಿನಿರ್ದೆಶಕರುdir-esi@karnataka.gov.in 23324216 ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010. 
45ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಆಯುಕ್ತಾಲಯಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.ಆಯುಕ್ತರುdyesdept@gmail.com 080-22215601080-22215602ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 
46ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುdyesdept@gmail.com 080-22215601080-22215602ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 
47ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯಜನರಲ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಸ ಅಕಾಡೆಮಿಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುdyesdept@gmail.com 080-22215601080-22215602ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 
48ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಶ್ರಿಮತಿ.ನೀಲಮಣಿ ಎನ್ ರಾಜು, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುdg-police@karnataka.gov.in 080-22211803080-22212164ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ, ನಂ.2, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
49ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಇಲಾಖೆಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಎನ್.ಮೇಘರಿಖ್, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುprison-kar@gov.in 080-22267169080-22267290 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.4, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 
50ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ  ಮತ್ತು ಪೌ ರರಕ್ಷಣೆ  ಇಲಾಖೆಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎನ್.ರೆಡ್ಡಿ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುhgcdhqrsban@gmail.com 080-2553234080-25576853ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಮತ್ತು ಪೌ ರರಕ್ಷಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560042 
51ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು  ಇಲಾಖೆಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎನ್.ರೆಡ್ಡಿ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುfireksfcs@gmail.com 080-25570733080–22971512ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು, ಅಣ್ಣಾಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560042
52ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಶ್ರೀ.ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ರವಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುdirdswrblr@gmail.com 080-25589459 ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ , ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನ,ಬೆಂಗಳೂರು-560025
53ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ ಇಲಾಖೆಶ್ರೀ.ಜಗದೀಶ್.ಹೆಚ್.ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುdirectorofprosecutions@gmail.com 080-22213856080-22213910ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಭಿಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು-560009
54ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ (ನಿ) ಶ್ರೀ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಔರಾದ್ಕರ್ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರುmd@ksphc.org 080-25584102080-22942219ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ (ನಿ) ,ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025
55ಆಹಾರ ಇಲಖೆ ಕಾನೂನು ಮಾಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಶ್ರೀ ಶಮ್ಲಾ ಇಕ್ಬಾಲ್‌ ಆಯುುಕ್ತರುcom.fcs-ka@nic.in 080-22262187080-22267205ನಂ.8, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 
56ಆಹಾರ  ಇಲಾಖೆಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ, ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಡಾ. ಎನ್.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುmdkfcsc123@yahoo.com 080-22260932080-22096688ನಂ.16/1 ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬೆಡ್‌ ಏರಿಯಾ ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 
57ಆಹಾರ ಇಲಖೆ ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ವಿ.ಪಾತರಾಜುನಿಯಂತ್ರಕರುclm-lm-ka@nic.in 080-22253500080-22370318ನಂ.1,ಆಲಿ ಆಸ್ಕರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 
58ಆಹಾರ ಇಲಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾ್ಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ಎನ್.ರಾಜುರಿಜಿಸ್ರ್ಟಾರ್‌karscdrc@kar.nic.in 080-22355065080-22262867ಬಸವಭವನ,ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು 
59ವಸತಿ ಇಲಾಖೆರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಡಾ.ವಿ.ರಾಮ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಮನೋಹರ್ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುmdrgrh@gmail.com 080-23118888080-222473139ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,  ಬೆಂಗಳೂರು 
60ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್.‌ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ಆಯುಕ್ತರುksdb.ho@gmail.com 080-23460085080-23567060ನಂ.55, ಶೇಷಾದ್ರಿಪ್ಮರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560020 
61ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಡಿ.ಎಸ್‌ ರಮೇಶ್ಆಯುಕ್ತರುcommissionerkhb@gmail.com 080-22213592080-22240976ಕಾವೇರಿಭವನ , 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-009 
62ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಲತಾ ಕುಮಾರಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿrerakar.secy@gmail.com 800-22249798080-22249799#114, 2ನೇ ಮಹಡಿ ,ಸಿಲ್ವರ್‌ ಜೂಬಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಎಸೈ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮಿಶನ್‌ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರುಜಿಲ್ಲೆಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿವಿಳಾಸ
1ಕ್ಯಾ. ರಾಜೇಂದ್ರಬಾಗಲಕೋಟೆ08354-235091deo.bagalkot@gmail.comಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 21, ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ -587103
2ಜಿ.ಎನ್. ಶಿವಮೂರ್ತಿಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ080-22211292dcurban@kar.nic.inಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ -560009
3ರವೀಂದ್ರ ಪಿ.ಎನ್ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ080-22867221deo.bangalorer@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೋಡಿಯಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 
4ಶ್ರೀ ಎಂ. ಜಿ. ಹಿರೇಮಠಬೆಳಗಾವಿ0831-2407273deo.belgaum@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣ, ಬೆಳಗಾವಿ – 590001
5ಎಸ್. ಎಸ್. ನಕುಲ್ಬಳ್ಳಾರಿ08392-267300nakul.ss@ias.nic.inಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583101.
6ಡಾ.ಎಚ್.ಆರ್.ಮಹಾದೇವ್ಬೀದರ್08482-225409deo.bidar@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ್ -585401
7ಪಾಟೀಲ್ ಯಲಾಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡವಿಜಯಪುರ8352-250021deo.bijapur@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ- 586101
8ಬಿ.ಬಿ. ಕಾವೇರಿಚಾಮರಾಜನಗರ08226-223170deo.cnagar@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ -571313
9ಆರ್.ಲತಾಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ08156-277001deo.ckbpur@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ -562101
10ಡಾ|| ಬಗಾದಿ ಗೌತಮ್ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು8262-230401bagadi.gautham@ias.nic.inಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577102
11ವಿನೋತ್ ಪ್ರಿಯಚಿತ್ರದುರ್ಗ08194-222811deo.chitradurga@gmail.comಓಬವ್ವ ಸರ್ಕಲ್, ಮಣಿಯೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, – 577501
12ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬಿಳಗಿದಾವಣಗೆರೆ08192-234640deo.davanagere@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕರೂರ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ದಾವಣಗೆರೆ – 577 006
13ಶ್ರೀ ನಿತೇಶ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ಧಾರವಾಡ0836-2233888deepa.m@ias.nic.inವರ್ತಾ ಭವನ ಸಮೀಪ, ಧಾರವಾಡ, ಕರ್ನಾಟಕ 580001
14ಸಿಂಧು ಬಿ. ರೂಪೇಶ್ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ0824-2220588dc.mnglr@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ -575001
15ಶ್ರೀ ಸುಂದರೇಶ್‌ಬಾಬು ಎಂ.ಗದಗ08372-237300deo.gadag@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ (ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ)ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ – 582103
16ಬಿ.ಶರತ್ಕಲಬುರಗಿ08472-278601deo.gulbarga@gmail.com
  dcoglb@gmail.com
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ವಿಕಾಸ ಭವನ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಕಲಬುರಗಿ
17ಆರ್. ಗಿರೀಶ್ಹಾಸನ08172-267345deo.hassan@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ- 573201
18ಕೃಷ್ಣ ಬಾಜಪೇಯಿಹಾವೇರಿ08375-249044deo.haveri@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ 581110
19ಅನ್ನೀಸ್ ಕಣ್ಮಣಿ ಜಾಯ್ಕೊಡಗು8272225500dckodagu@nic.inಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ, ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಹಿಲ್, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 571201
20ಜೆ. ಮಂಜುನಾಥಕೋಲಾರ08152-222001deo.kolar@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲಇ ರಸ್ತೆ, ರಾ.ಹೆ. -75, ಕೋಲಾರ್- 563101
21ಶ್ರೀ ಸುರಲ್ಕರ್‌ ವಿಕಾಸ್‌ ಕಿಶೋರ್ಕೊಪ್ಪಳ08539 220844deo.koppal@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೊಪ್ಪಲ್ – 583231
22ಡಾ|| ಎಂ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ಮಂಡ್ಯ08232-224600venkatesh.mv@ias.nic.inಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ 2, ಹತ್ತಿರ, ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಮಂಡ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ 571401
23ಅಭಿರಾಮ್ ಜಿ. ಶಂಕರ್ಮೈಸೂರು0821-2422302dcmys-ka@nic.inಕೃಷ್ಣರಾಜ ಬುಲೆವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570001
24ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯಚೂರು8532229011venkatesh.kr@ias.nic.inಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಾಥ್ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು – 584 101
25ಅರ್ಚನರಾಮನಗರ 080-27-273777deo.ramanagara@gmail.comವಿಜಯಗರ, ರಾಮನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 562159
26ಕೆ.ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ಶಿವಮೊಗ್ಗ08182-271101deo.shimoga@gmail.comಸರ್. ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆ, (ಸೋವಲಂಗ ರಸ್ತೆ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ-577201
27ಡಾ. ಕೆ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ತುಮಕೂರು08162-272480rakeshkumar.k@ias.nic.inಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ತುಮಕೂರು-572 101
28ಜಿ.ಜಗದೀಶ್ಉಡುಪಿ0820-2574925deo.udupi@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಉಡುಪಿ, ಮಣಿಪಾಲ್ -576104
29ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ8382-226303dckarwar@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ -581 301
30ಎಸ್.ಎಸ್ . ನಕುಲ್ಯಾದ್ಗಿರ್08473-253700dcydg123@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಚಿತ್ತಾಪು ರಸ್ತೆ, ಯಾದ್ಗಿರ್ -58
ಜಿ.ಪಂ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆಹೆಸರುಜಿಲ್ಲೆಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ
1ಪಿ.ಎಸ್. ಕಾಂತರಾಜ್ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ)ceobngu@kar.nic.in080-267105802671051094808-52000515, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌, ಉಮರಭಾಗ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560078
2ಎನ್.ಎಂ ನಾಗರಾಜ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ಬೆಂಗಳೂರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ceo_zp_brur@nic.in080-222607962226107994808-53000ಕೆ. ಜಿ. ರೋಡ್‌, ಕಾಳಿದಾಸ್‌ ಮಾರ್ಗ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560009
3ಶ್ರೀ ಭೂಬಲನ ಟಿ. (ಐಎಎಸ್‌.ಬಾಗಲಕೋಟೆceo.zp.karbgk@nic.in08354-23557623556294808-51000ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
4ಡಾ. ಕೆ.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ (ಐಎಎಸ್)ಬೆಳಗಾವಿceo_zp_bgm@nic.in0831-2407201242966294808-54000ಕಚೇರಿ ಗಲ್ಲಿ, ಕಡೆ ಬಝಾರ್‌, ರವಿವಾರಪೇಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ-590001
5ನಿತೇಶ್ ಕೆಬಳ್ಳಾರಿceo_zp_bly@nic.in08392-2267300226720094808-55000ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌, ಕೋಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583104
6ಘ್ಯನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್ಬೀದರ್ceobidar-ka@nic.in08482-23313323310994808-56000ಫತೆ ದರ್ವಾಜಾ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆ ನಗರ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶ, ಬೀದರ್‌-585401
7ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ವಿಜಯಪುರceo_zp_bjp@nic.in08352-227637827698394808-57000ಜಿ.ಪಂ. ರಸ್ತೆ, ಕನಕದಾಸ ಬಡಾವಣೆ, ವಿಜಯಪುರ-586101
8ಬೋಯರ್ ಹರ್ಷಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ಚಾಮರಾಜನಗರceochanagar@gmail.com08226-22401322401494808-58000ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ-    571313
9ಎಸ್.ಅಶ್ವತಿಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುceo_zo_chk@nic.in08262-22014022009494808-60000ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
10ಬಿ. ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರceo-ckbpur-ka@nic.in08156-27701127701194808-59000ಅಮಾನಿ ಕೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆರೆ-562101
11ಸಿ. ಸತ್ಯಬಾಮಚಿತ್ರದುರ್ಗceo_zp_ctd@nic.in08194-22306122251694808-61000ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501, 
12ಡಾ. ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಆರ್. (ಐಎಎಸ್)ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡceozpmlr@kar.nic.in0824-2220578222053894808-62000ಕೊತ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳೂರು-575006
13ಪದ್ಮ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ದಾವಣಗೆರೆceo-zp-kada@nic.in08192-26148526186594808-63000ಲೋಕಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ದೂರದರ್ಶನ ಎದುರು-577005
14ಡಾ. ಬಿ.ಸಿ. ಸತೀಶ (ಐಎಎಸ್)ಧಾರವಾಡceo.dwd@gmail.com0836-2447542274770094808-64000ಡಿಸಿ ಕಾಂಫೌಂಡ್‌, ಧಾರವಾಡ-580001
15ಆನಂದ್ ಕೆಗದಗceozp.gadag@gmail.com08372-23437523021194808-65000ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಜ್ನಾನ ಗಂಗಾ – 585106
16ಡಾ.ರಾಜಾ. ಪಿಕಲಬುರಗಿceogulbarga@gmail.com08472-27866627860394808-66000ಕುಸನೂರ, ಕಲಬುರಗಿ-585106
17ಪರಮೇಶ್ಹಾಸನ ceo_zp_hsn@nic.in08172-26753426740194808-67000ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ. ರಂಗೋಲಿ ಹಳ್ಳ, ಹಾಸನ- 573201
18ರಮೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಹಾವೇರಿ ceo_zp_hvr@nic.in08375-24903124903794808-68000ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ
19ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ (ಐಎಎಸ್)(ಪ್ರ)ಕೊಡಗುceokodagu@kar.nic.in08272-22139322890594808-69000ಕರಾವಳೆ ಬಡಗಾ, ಮಡಿಕೇರಿ-571201
20ದರ್ಶನ್ಕೋಲಾರceozpklr@yahoo.com08152-24064924061494808-70000ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಚೇರಿ, ಕೋಲಾರ-ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ-563101
21ರಘುನಣದನ್ ಮೂರ್ತಿಕೊಪ್ಫಳceo_zp_kpl@nic.in08539-22000222004094808-71000ಕೊಪ್ಪಳ
22ಕೆ. ಯಾಲಕ್ಕಿ ಗೌಡ(ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್)ಮಂಡ್ಯceomandya@yahoo.com08232-22400422506094808-72000ಪಿಇಎಸ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ-571401
23ಕೆ. ಜ್ಯೋತಿ (ಐಎಎಸ್)ಮೈಸೂರುceo_zp_mys@nic.in0821-2330316233016694808-73000ಚಾಮರಾಜಪುರ, ಚಾಮರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು- 570005
24ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿರಾಯಚೂರುceo_zp_rch@nic.in08532-22844822714294808-74000ಹಾಜಿ ಕಾಲೋಣಿ. ರಾಯಚೂರು-584101
25ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾಯಾದ್ಗಿರಿceo-yadgir@gmail.com8473-25375025375694808-79500ಮುದ್ನಾಳ, -585202
26ಎಂ. ರೋಷನ್ (ಐಎಎಸ್)ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡceo_zp_kwr@nic.in8382-22656022647094808-79000ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕೋಡಿಬಾಗ್‌ ಕಾರವಾರ-581301
27ಶುಭಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ತುಮಕೂರುceo_zp_tmk@nic.in816-2272898227416194808-77000ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 18, ತುಮಕೂರು-572101
28ಜಯವೈಭಾವ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ರಾಮನಗರceormnr@yahoo.in080-27276720727671194808-75000ವಿಜಯನಗರ, ರಾಮನಗರ- 562159
29ಪ್ರೀತಿ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ಉಡುಪಿceo_zp_udupi@nic.in820-2574938257488094808-78000ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ, ಉಡುಪಿ-576101
30ಶುಭಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ಶಿವಮೊಗ್ಗceo-zp-shimoga@nicin0816-2272898 (O)
0816-2274161 (F)
94808-77000 (M)ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ- 577201
ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಎಸ್.ಟಿ.ಡಿಕಚೇರಿ
ಇ-ಮೇಲ್
ವಿಳಾಸ
ಬೆಂಗಳೂರು08022942222/ 22943322compolbcp@ksp.gov.inನಂ.1 , ಇನ್ಫಂಟ್ರಿ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಮೈಸೂರು8212418139/2418339mysorecitypolice@gmail.comಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿವನ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮೀಪ, ನಂದರ್ಬಾದ್,ಲೋಕರಂಜನ್ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ – 570010
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ8362233500ccrhdc@gmail.comನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 580025
ಮಂಗಳೂರು8242220801compolmgc@ksp.gov.inಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಮಂಗಳೂರು – 575001, ಎ.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮೀಪ
ಬೆಳಗಾವಿ8312405233/2405255dcbgc@ksp.gov.inಓಲ್ಡ್ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ,ಬೆಳಗಾವಿ
ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ.ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರುಜಿಲ್ಲೆSTD ಕೋಡ್ಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿವಿಳಾಸ
1ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನಣ್ಣನವರ್‌ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ802226435022942250spbng@ksp.gov.in5, ಮಿಲ್ಲರ್‌ ರಸ್ತೆ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.-560052
2ಲೋಕೇಶ್‌ ಭರಮಪ್ಪ ಜಗಲಾಸರ್ಬಾಗಲಕೋಟೆ08354-235077235077spbgk@ksp.gov.in23ನೇ ವಲಯ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587103
3ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ನಿಂಬರಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ0831-24052042405231spbgm@ksp.gov.inಪೊಲೀಸ್‌ ಭವನ, ಹಳೆ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ-
4ಸಿ.ಕೆ. ಬಾಬಾಬಳ್ಳಾರಿ08392-258400258102spblr@ksp.gov.inಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿದಿಗಿನಮೊಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583103
5ಟಿ.ಶ್ರೀಧರ್ಬೀದರ್08482-226700226704spbdr@ksp.gov.inಬೀದರ್‌-585401
6ನಿಕಮ್‌ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಅಮ್ರಿತ್‌ವಿಜಯಪುರ08352-250152250844spbjp@ksp.gov.inಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಚೇರಿ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ-586101
7ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಸಾರಾ ಥೊಮಸ್ಚಾಮರಾಜನಗರ08226-222243222383spchn@ksp.gov.inಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313
8ಶ್ರೀ ಹಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷಯ ಮಚ್ಚಿಂದ್ರಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು08262-230403230540spckm@ksp.gov.inರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57, ವಿಜಯ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- 577101
9ಅಭಿನವ ಖಾರೆಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ08156-262000272800spcbpura@ksp.gov.inಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಚೇರಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101
10ಎಸ್‌.ಗಿರೀಶ್ಚಿತ್ರದುರ್ಗ08194-222781222781spcta@ksp.gov.inತುರವನೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೆಲಕೋಟೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
11ಬಿ.ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್‌ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ08242-220503220500spmaq@ksp.gov.inಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಮಂಗಳೂರು-575001
12ಹನುಮಂತರಾಯ ದಾವಣಗೆರೆ08192-253400253400spdvg@ksp.gov.inರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577004
13ವರ್ತಿಕ ಕಟಿಯಾರ್‌ಧಾರವಾಡ08362-233200233201spdwd@ksp.gov.inಪೊಲೀಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್‌, ಧಾರವಾಡ
14ಜೋಶಿ ಶ್ರೀನಾಥ ಮಹದೇವಗದಗ08372-236260238300spgdg@ksp.gov.inಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಪಕ್ಕ, ಪಾಂಚಾಲ ನಗರ, ಗದಗ- 582101
15ಯಡಾ ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ಮಾರ್ಬನ್ಯಾಂಗ್‌ಕಲಬುರ್ಗಿ08472-263602263604spgba@ksp.gov.inಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಚೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ-  572103
16ಡಾ. ರಾಮ್‌ ನಿವಾಸ್‌ ಸೆಪಟ್ಹಾಸನ08172-268410268845sphsn@ksp.gov.inರಂಗೋಲಿ ಹಳ್ಳ, ಹಾಸನ-573201
17ಕೆ.ಜಿ.ದೇವರಾಜುಹಾವೇರಿ08375-232800232147sphvr@ksp.gov.inವಿದ್ಯಾನಗರ ಕರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಹಾವೇರಿ-581110
18ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸುಜೀತ ಎಂ.ಎಸ್ಕೆ.ಜಿ.ಫ್.08153-274291274291spkgf@ksp.gov.inಅಂಡರ್‌ಸನ್‌ ಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌-56120
19ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ಷಮಾ ಮಿಶ್ರಾಕೊಡಗು08272-229000228330spmcr@ksp.gov.inಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಎಫ್‌.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ, ಭಗವತಿ ನಗರ, ಮಡಿಕೇರಿ-571201
20ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಕೋಲಾರ08152-243060243066spklr@ksp.gov.inಆರ್‌.ಎಲ್‌. ಜಾಲಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎರುರು, ರಾ.ಹೆ. 75, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ- ಕೋಲಾರ-563101
21ಜಿ.ಸಂಗೀತಕೊಪ್ಪಳ08539-230111230222spkpl@ksp.gov.inಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ್‌ ನಗರ, ಅಶೋಕ ವೃತ್ತ, ಕೊಪ್ಪಳ-583231
22ಕೆ.ಪರಶುರಾಮಮಂಡ್ಯ08232-224500224888spmdy@ksp.gov.inಕಾವೇರಿ ವನ ಪಾರ್ಕ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ-571401
23ಸಿ.ಬಿ.ರಷ್ಯಂತ್‌ಮೈಸೂರು0821-25200402444800spmys@ksp.gov.inಹೈದರ್‌ ಅಲಿ ರಸ್ತೆ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಜಲಪುರಿ – 570019 
24ಡಾ.ಸಿ.ಬಿ.ವೇದಮೂರ್ತಿರಾಯಚೂರು08532-235001235635sprcr@ksp.gov.inರಾಯಚೂರು-ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಂಚಾಲೆಪುರ, ರಾಯಚೂರು–584101
25ಡಾ. ಅನೂಪ್‌ ಶೆಟ್ಟಿರಾಮನಗರ080-272737007271100sprmn@ksp.gov.inಎರಡನೇ ಮಹಡಿ,ಪೊಲೀಸ್‌ ಭವನ, ಬಿಎಂ ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ– 562159
26ಕೆ.ಎಮ್.ಶಾಂತರಾಜುಶಿವಮೊಗ್ಗ08182-261400261400spshi@ksp.gov.inಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆ- ಶಿವಮೊಗ್ಗ
27ಡಾ. ಕೋನ ವಂಶಿ ಕೃಷ್ಣತುಮಕೂರು0816-22724512278000sptkr@ksp.gov.inಬೆಂಗಳೂರು- ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ತುಮಕೂರು-572103
28ಶಿವ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ದೇವರಾಜಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ08382-226233226550spkwr@ksp.gov.inಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾಜುಬಾಗ್‌, ಕಾರವಾರ
29ಎನ್‌.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಉಡುಪಿ0820-25347772526709spudp@ksp.gov.inಹಳೆಯ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬನ್ನಂಜೆ ವೃತ್ತ, ಬನ್ನಂಜೆ, ಉಡುಪಿ- 576101
30ಸೋನಾವಾನೆ ರಿಷಿಕೇಶ್‌ ಭಗವಾನ್ಯಾದಗಿರಿ08473-253730253736spydr@ksp.gov.inಮುದ್ನಾಳ- 585202

Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Skip to content