ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ

Program Image

2021ರ ಮೇ 12 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2021

ಭಾರತವು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಅಮೃತ ಮಹೊತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ 2021ರ ಮೇ 12 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ರಿಂದ 12:00ರವರೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಂಚುಣಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಜ್ಞರು

Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.
Skip to content