ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಆವಿಷ್ಕಾರ/ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ: ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

2 min read

Dr. S.K. Shivakumar Prize for Innovation/Discovery by Degree Students

Selection List

Sl. NoCode/ Name of Presenter/ Title
1SKS11    SWAROOP A – FACIAL RECOGNITION SECURITY SYSTEM FOR VISUALLY IMPAIRED PEOPLE
2SKS20    PRASHANT S UKKALI   –      SMART ANTI-THEFT CONTROL SYSTEM USING IOT
3SKS21    MINI M – A STUDY ON BIODEGRADABLE SANITARY PADS USING PINEAPPLE FIBERS
4SKS25    SIDDHARTH JOSHI – BIOFIL FILTER-SUSTAINABLE LEAP TOWARDS WATER SANITATION FOR MAKE IN INDIA INITIATIVE/  AATMANIRBHAR BHARAT
5SKS26    MAYUR V – D2D WMRS (WASTE MANAGEMENT AND REWARDING SYSTEM)
6SKS27    SHASHANK C R  –  LIFE SAVING CONCRETE

Prof. U. R. Rao Prize for Innovation/Discovery by Post Graduate Students & Research Scholars

Selection List

Sl. NoCode/ Name of Presenter/ Title
1URR4    ANANYA, T. – VALORIZATION OF FISH SKIN WASTE INTO QUALITY LEATHER AND VALUE ADDITION 
2URR7    ANAND K JOSHI – INNOVATIVE HEAT DISSIPATION TECHNIQUE IN LITHIUM ION BATTERY USING NANOENHANCED PCM
3URR8    NIKHIL N   – NOVEL TECHNIQUE OF COMPLETE PLANT REGENERATION OF MORINDA CITRIFOLIA (NONI) THROUGH LEAVES
4URR14    HR SAMEERA – EXPLORING THE THERAPEUTIC POTENTIAL OF DUNALIELLA SALINA FORMULATION AGAINST CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS USING MURINE AND ZEBRAFISH MODEL

KSTA Prize for Innovation/Discovery by General Public & Teaching Faculty

Selection List

Sl. NoCode/ Name of Presenter/ Title
1KSTA4     UMME SEEMA N – DEVELOPMENT AND ASSESSMENT OF POLYHERBAL FORMULATIONS FOR ANTI-OBESITY PROPERTY IN OBESITY INDUCED LABORATORY RATS
2KSTA11    P SUDIR – DESIGN AND DEVELOPMENT OF LOW-COST PORTABLE VENTILATOR
3KSTA14    DR NAGARAJU KOTTAM – MODIFIED CDS/MOS2 NANOCOMPOSITE FOR SOLAR LIGHT DRIVEN HYDROGEN PRODUCTION
4KSTA31    DR. VINAY B. RAGHAVENDRA – CELLULOSE BASED BIOCOMPATIBLE CONDUCTIVE /COTTON FABRIC IN CONVERTING SWEAT IONS INTO ELECTROLYTES AND USE AS ELECTRIC ENERGY
5KSTA33    DR MALLAMMA V REDDY – ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INFORMATION RETRIEVAL ALGORITHMS FOR CROSS LANGUAGE VOICE TRANSLATION IN NATURAL LANGUAGE PROCESSING
6KSTA36   DR SHRINIVAS DESHPANDE – DEVELOPMENT OF AMYLOSE SENSOR FOR ASSESSING AGEING OF RICE
Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Skip to content