ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಗಳ ಬಳಕೆ

1 min read

2024ರ ಮೇ 14 ರಿಂದ 16

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ

Day 1: Tuesday, May 14, 2024 9:30 AM

Join link: https://ksta.webex.com/ksta/j.php?MTID=medb9d0aaf0ebe41529f3aba7591d8843
Webinar number: 2514 501 1462
Webinar password: YMpTWJpJ682 (96789575 from video systems)
Join by phone: Use VoIP only

Day 2: Wednesday, May 15, 2024 9:25 AM

Join link: https://ksta.webex.com/ksta/j.php?MTID=mff6c73c58391ddd9dcf74d4e7262a33f
Webinar number: 2512 794 8559
Webinar password: Y48s3t3w76g (94873839 from video systems)
Join by phone: Use VoIP only

Day 3: Thursday, May 16, 2024 9:30 AM

Join link: https://ksta.webex.com/ksta/j.php?MTID=mdf64313df1fc579cacf3782556c44d0d
Webinar number:2511 340 2327
Webinar password: BWxwm8Mwt36 (29996869 from video systems)
Join by phone: Use VoIP only

Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Skip to content