ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಚುಯಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನ

1 min read

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ (6 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳು) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ 2022ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಯೋಜಕರು :

ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್ಸ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್-ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಪೀಪಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಂ & ಕರಾವಿಪ, ಮೈಸೂರು

ISRO_KSTA18092022_R3.1

Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Skip to content