ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಉಪನ್ಯಾಸ 6: ಅಜ್ಞಾತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೋಗಿ (2021ರ ಜೂನ್ 23; ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 – 12:30) – ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಪಿ. ಎಸ್. ಶಂಕರ್

More Stories

Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Skip to content