ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಉಪನ್ಯಾಸ 6: ಅಜ್ಞಾತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೋಗಿ (2021ರ ಜೂನ್ 23; ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 – 12:30) – ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಪಿ. ಎಸ್. ಶಂಕರ್

1 min read

More Stories

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.
Skip to content