ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಉಪನ್ಯಾಸ 9: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮುನ್ನೆಡೆಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು – ಡಾ. ಕೆ ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ (2021ರ ಜುಲೈ 28; ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 – 12:30)

1 min read

More Stories

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.
Skip to content