2020ರ ಮಾರ್ಚ್ 6-7

ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯೋಜನೆಯ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ- ಈ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಿದೆ (ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು)

ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಿ.ಡಿ.ಎಪ್. ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಿ.ಡಿ.ಎಪ್. ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ನಮೂನೆ – ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನಾಟಕ ತಂಡದ ನೋಂದಣಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಹಕ್ಕುಗಳು 2019- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ. Copyright (c) 2019. Karnataka Science & Technology Academy
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. This is the official website of Karnataka Science and Technology Academy
Skip to content