ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ

1 min read

ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪಲಿತಾಂಶ

English Essay Results 
SlNameCollegeLPHAverageResult
1Thati YuvarajBangalore Institute of Technology, Bangalore55607764.001st
2Pooja P SanadiBLDE Engineering College, Bijapur54607161.672nd
3Athira KrishnanMaharani Science College for Women, Bengaluru50587360.333rd
4H R SameeraRamaiah University of Applied Sciences, Bengaluru56655859.67Consolation
Kannada Essay Results 
SlNameCollegeLPHAverageResult
1Naveena S NNational First Grade college, Bagepali68708775.001st
2Anusha RMaharani Cluster University65668572.002nd
3NiveditaKarnataka Arts, Science & Commerce College, Bidar62648169.003rd
4Prema Muttappa GoudappanavarB.L.D.E Associations Law College, Jhamakandi59607765.33Consolation
Design & Maintenance : Dr. Anand R, Senior Scientific Officer, KSTA | Copyright © 2019. Karnataka Science and Technology Academy. All rights reserved.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Skip to content