ಈ ಪುಟದ ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ This Page was last updated on November 26th, 2020 at 07:23 am

Prof. U. R. Rao Award (PG)

Dr. S. K. Shivakumar Award (UG)

  • Exemplary innovations / solutions emanating from Science & Technology or any segment of economy that have helped transform the lives of people, particularly in rural areas or have enabled enterprises and employment would be recognised every year.
  • Applicant innovators would be Karnataka origin (by birth or domicile), located anywhere in the world.

Award

  • PG Level : Prof. U. R. Rao Award for best innovation at postgraduate level
  • UG Level : Dr. S. K. Shivakumar Award for best innovation at undergraduate level
  • Each award carrying a Cash prize of Rs 10,000 and a Certificate
  • An Expert Committee of the Academy will scrutinise the entries and forward the list of best innovations in each category to the Executive Committee by December every year.
  • The announcement of the awards shall be placed on the KSTA website and awards distributed at the KSTA Annual Conference

How to Apply

  • The announcement of awards shall be placed on the KSTA website and interested persons shall submit a summary of their innovations along with the prescribed application form, within three months time; Nominations also must be accompanied by relevant documents

Application Form

word format

ಹಕ್ಕುಗಳು 2019- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ. Copyright (c) 2019. Karnataka Science & Technology Academy
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. This is the official website of Karnataka Science and Technology Academy
Skip to content