ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
GzÉÝñÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è   DPÀµÀðPÀ   QgÀÄ   ºÉÆwÛÛUÉUÀ¼À   ªÀÄÆ®PÀ ±Á¯Á      ªÀÄPÀ̼À°è      «eÁÕ£ÀzÀ      PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÈ¢ÞUÉƽ¸À®Ä    ªÀÄvÀÄÛ    «eÁÕ£ÀzÀ    §UÉÎ    ºÉaÑ£À D¸ÀQÛ       ªÀÄÆr¸À®Ä       ºÁUÀÆ       «eÁÕ£À eÁÕ£À¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß     «¸ÁÛgÀUÉƽ¸À®Ä     C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ        F        PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ GzÉÝñÀªÁVzÉ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

F   PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è   2017-18£Éà   ¸Á°£À°è   4 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß   ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.   ¥Àæw   ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ   40 ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß      ºÉÆA¢zÀÄÝ,      ¥ËæqsÀ±Á¯Á      ¥ÀoÀåPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV    «zÁåyðUÀ¼ÀÄ    ºÉaÑ£À    ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ°zÉ.
«eÁÕ£À ºÉÆwÛUÉUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉ 
GzÉÝñÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è   DPÀµÀðPÀ   QgÀÄ   ºÉÆwÛÛUÉUÀ¼À   ªÀÄÆ®PÀ   ±Á¯Á   ªÀÄPÀ̼À°è «eÁÕ£ÀzÀ   PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß   ªÀÈ¢ÞUÉƽ¸À®Ä   ªÀÄvÀÄÛ   «eÁÕ£ÀzÀ   §UÉÎ   ºÉaÑ£À D¸ÀQÛ      ªÀÄÆr¸À®Ä      ºÁUÀÆ      «eÁÕ£À      eÁÕ£À¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß «¸ÁÛgÀUÉƽ¸À®Ä   C£ÀĪÀÅ   ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ   F   PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ GzÉÝñÀªÁVzÉ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

F    PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è    2017-18£Éà    ¸Á°£À°è    4    ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.    ¥Àæw    ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ    40    ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß    ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¥ËæqsÀ±Á¯Á   ¥ÀoÀåPÉÌ   ¥ÀÆgÀPÀªÁV   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ   ºÉaÑ£À   ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ°zÉ.
«eÁÕ£À ºÉÆwÛUÉUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉ 
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä