ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
GzÉÝñÀ «zÁåyðUÀ¼À°è                        ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæZÀ°vÀ     ªÉÊeÁÕ¤PÀ     «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À     §UÉÎ «zÁåyðUÀ¼À°è     ºÁUÀÆ     d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è ºÉaÑ£À CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥Àæw     f¯ÉèAiÀÄ°è     DAiÀÄÝ     «eÁÕ£À     ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃf£À        ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ        F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß       DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ    ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À    ¥ÀzÀ«    PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß      ºÁUÀÆ      CzsÁå¥ÀPÀgÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DºÁ餸ÀĪÀÅzÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À°è   «eÁÕ£ÀzÀ   §UÉÎ   ºÉaÑ£À   D¸ÀQÛ ªÀÄÆr¸À®Ä        ºÁUÀÆ        ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀvÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ      ¤ÃqÀ®Ä      PÉÃAzÀæ      «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ      ªÀiÁqÀ¯ï/¥ÉÃnAUï/avÀæPÀ¯É, ¥Àæ§AzsÀ      ªÀÄvÀÄÛ      gÀ¸À¥Àæ±Éß      ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À      ªÀÄvÀÄÛ      vÀAvÀæeÁÕ£À      «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ           JgÀqÀÄ           «±ÉõÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÀÄ.  
«eÁÕ£À ªÉÄüÀ
GzÉÝñÀ «zÁåyðUÀ¼À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæZÀ°vÀ   ªÉÊeÁÕ¤PÀ   «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À   §UÉÎ   «zÁåyðUÀ¼À°è   ºÁUÀÆ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è ºÉaÑ£À CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥Àæw      f¯ÉèAiÀÄ°è      DAiÀÄÝ      «eÁÕ£À      ¥ÀzÀ«      PÁ¯ÉÃf£À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ              F              PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ   ºÁUÀÆ   ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À   ¥ÀzÀ«   PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß      ºÁUÀÆ      CzsÁå¥ÀPÀgÀ£ÀÄß      PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DºÁ餸ÀĪÀÅzÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À°è   «eÁÕ£ÀzÀ   §UÉÎ   ºÉaÑ£À   D¸ÀQÛ   ªÀÄÆr¸À®Ä   ºÁUÀÆ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀvÉUÉ      ¥ÉÆæÃvÁìºÀ      ¤ÃqÀ®Ä      PÉÃAzÀæ      «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ     ªÀiÁqÀ¯ï/¥ÉÃnAUï/avÀæPÀ¯É,     ¥Àæ§AzsÀ     ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸À¥Àæ±Éß ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   «µÀAiÀÄPÉÌ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   JgÀqÀÄ   «±ÉõÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÀÄ.  
«eÁÕ£À ªÉÄüÀ
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä